Projekty ustaw przekazane przez MSWiA

3441

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym MSWiA przekazało do wiadomości NSZZ FSG projekty dwóch ustaw wraz z uzasadnieniami:

  • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę;
  • projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

Celem projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę jest zatrzymanie doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy w służbie, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagradzania, poprzez dodanie nowego świadczenia, służącego zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15 letni staż służby.

W przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej projekt ustawy wprowadza w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, 1115, 1855 i 2600) następujące zmiany:

1)     w art. 41i w ust. 2 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b)  świadczenie za długoletnią służbę;”;

2)     w art. 112 w ust. 1 po pkt 5c dodaje się pkt 5d w brzmieniu:

„5d) świadczenie za długoletnią służbę;”;

3)     po art. 117e dodaje się art. 117f w brzmieniu:

„Art. 117f. 1. Funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie za długoletnią służbę w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby.

  1. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby, i wypłaca się do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.
  2. Do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 109 ust. 1 i 2 oraz art. 117d ust. 2.”.

Ponadto zgodnie z deklaracjami wiceministra Macieja Wąsika w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626 i 2476) w art. 5 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Świadczenie za długoletnią służbę, o którym mowa w art. 117f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1061, 1115, 1855 i 2600), wlicza się do podstawy wymiaru emerytury po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej.”.

Natomiast celem projektowanej ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia jest zagwarantowanie wsparcia finansowego rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich, którzy podczas realizowania swoich obowiązków stracili życie. Nowe przepisy kompleksowo uregulują tę kwestię przez wprowadzenie i wypłatę świadczenia pieniężnego. Świadczenie pieniężne będzie przysługiwać małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100% przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego, a każdemu dziecku i każdemu rodzicowi w wysokości 50% przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego. Przykładowo w przypadku Policji będzie to kwota odpowiednio 7 361 zł (100%) lub 3 680,50 zł (50%). Oznacza to, że wdowa z dwójką uprawnionych do świadczenia dzieci otrzyma miesięczne wsparcie w wysokości 14 722 zł.

Biuro ZG NSZZ FSG