RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej zwane RODO. W związku z tym proszę zapoznać się z poniższą informują.

1. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO).

2. Przetwarzanie to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie 02-514, Al. Niepodległości 100, NIP 521-12-70-437, REGON 011520314, zwany dalej Administratorem.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków statutowych i innych obowiązków ciążących na administratorze, a podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

a. art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), art. 9 ust. 2 b), d), f) RODO;

b. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;

c. Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Serock 23-24 września 2015 r.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą Zarządzie Głównym NSZZ FSG, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie zobowiązujących przepisów prawnych, bądź obowiązek taki wynikał będzie z celów statutowych NSZZ FSG.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych NSZZ FSG a poza tym przez czas wskazany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów. Dane co do których wyraziła Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych których przetwarzanie nie jest wymagane w związku z realizacją celów statutowych NSZZ FSG, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej,

Warszawa 02-514, Al. Niepodległości 100; e-mail: dariusz.rubach@nszzfsg.pl , tel.: 22 500 4508.