STATUT

Statut NSZZ FSG uchwalony w dniu 23 września 2015 roku na XII Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ FSG i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.12.2015 roku.

STATUT NSZZ FSG.pdf