Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zmiany w art. 15a już w Sejmie RP.

1437

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=08F737B25733498BC125880E003D07D4
Poniżej uwagi NSZZ FSG:
https://nszzfsg.pl/uwagi-nszz-fsg-do-projektu-ustawy-w-sprawie-art-15a/