Uwagi NSZZ FSG do projektu ustawy w sprawie art. 15a

1415

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej wysłał do MSWiA uwagi do projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2021 roku. 

NSZZ FSG pozytywnie ocenił propozycję wprowadzenie prawa wyboru zasad obliczania emerytury, co jest następstwem uzgodnień dokonanych na spotkaniu w dniu 25 maja 2021r.

Jednocześnie NSZZ FSG podtrzymał uwagi przedstawione do projektu ustawy zgłoszone w dniu 24 lutego 2021 roku w piśmie ZG NSZZ FSG nr II/30/X/202 i wskazał, że zgodnie z § 4 ust. 1 zawartego Porozumieniem pomiędzy NSZZ FSG a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 8 listopada 2018 roku, wolą stron było rozwiązanie problemu tzw. art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym w odniesieniu do funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. a przed dniem 1 października 2003 r.

W ocenie NSZZ FSG otrzymany do konsultacji projekt ustawy nadal nie rozwiązuje kwestii art. 15a zgodnie z oczekiwaniami funkcjonariuszy i wymaga uwzględnienia proponowanych poprawek.

W załączeniu uwagi NSZZ FSG z dnia 24 lutego 2021 roku nr ZG NSZZ FSG -II/X/30/X/2021