Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych

612

21 kwietnia o godz 11:00w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala A, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, odbędzie się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.
Proponowany porządek obrad:
1) Informacja resortów: MRPiPS, MF, MSWiA na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.03.2015r. sygn. akt K 39/13 poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – analiza art. „15 a” ustawy .
2) Informacja resortów: MRPiPS, MF, MSWiA na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 30) .
3) Informacja MSWiA na temat zapewnienia bezpieczeństwa w związku z organizacją XXXI Światowych Dni Młodzieży w dniach 27-31 lipca 2016 roku i Szczytu NATO w dniach 8 – 9 lipca 2016 roku.
4) Informacja resortów: MRPiPS, MF, MSWiA na temat założeń ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla wszystkich służb mundurowych.

Zaproszenie na posiedzenie podzespołu ds. służb mundurowych.pdf