Stanowisko NSZZ FSG do arkusza uzgodnień nr FAX KG-TZ-26/VI/16

656

W nawiązaniu do arkusza uzgodnień nr FAX KG-TZ-26/VI/16 z dnia 18 marca 2016 roku do projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej, uprzejmie informuję, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej wnosi o uwzględnienie poniższych uwag:

  • Do norm umundurowania zawartych w zestawie nr 4, w pkt 31 i uwagach dotyczących zestawu nr 4 dodać identyfikator rozpoznawczy rozpoznania minersko-pirotechnicznego Straży Granicznej.
  • W załączniku nr 2 wprowadzić wzór identyfikatora rozpoznania minersko-pirotechnicznego Straży Granicznej.
  • W zestawie nr 9 w pkt 11 oraz uwagach pod zestawem dodać identyfikator rozpoznania minersko-pirotechnicznego Straży Granicznej.
  • Wprowadzić w zestawie nr 4 normy dla funkcjonariuszy Wydziałów Operacyjno-Śledczych o umundurowanie: pkt 4 – kominiarka, pkt 7 – buty taktyczne, pkt 12- kurtka realizacyjna, pkt 13 – spodnie realizacyjne.

Zadania realizowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz funkcjonariuszy operacyjnych, dochodzeniowo – śledczych a także techników kryminalistyki wymaga rozszerzenia katalogu norm umundurowania zawartych w załączniku nr 1 i zmian w załączniku nr 2.

Wprowadzenie identyfikatora rozpoznawczego rozpoznania minersko-pirotechnicznego Straży Granicznej pozwoli zidentyfikować i rozpoznać funkcjonariusza o takiej specjalności. Na przykład funkcjonariusze Wydziałów Zabezpieczenia Działań realizują działania między innymi z zakresu: zabezpieczania uroczystości i przedsięwzięć państwowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, zabezpieczania osób z kategorii VIP oraz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z użyciem materiałów wybuchowych, mas  pirotechnicznych i urządzeń niebezpiecznych poprzez prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych. Każdorazowo do takich działań wyznaczani są funkcjonariusze posiadający przeszkolenie specjalistyczne z rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

Dodanie w zestawie nr 4 przedmiotów umundurowania dedykowanego dla funkcjonariuszy realizujących zadania operacyjne, dochodzeniowo-śledcze oraz techników kryminalistyki wpłynie pozytywnie na komfort realizowanych zadań i poziom bezpieczeństwa. Ww. funkcjonariusze biorą czynny udział w realizacjach procesowych samodzielnie lub z funkcjonariuszami z innych komórek organizacyjnych SG. Dokonują zatrzymań osób, przeszukań budynków lub terenu. Ważnym aspektem podczas prowadzenia takich działań jest ujednolicenie umundurowania funkcjonariuszy biorących w nich udział.
Nie bez znaczenia jest fakt, że podczas realizacji tego typu. zadań może dochodzić do niszczenia ubrań cywilnych noszonych przez funkcjonariuszy.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

W przypadku nie uwzględnienia w całości lub części stanowiska NSZZ FSG zawartego w niniejszym piśmie, na podstawie art. 19 ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych uprzejmie proszę o pisemną informację w tej sprawie wraz z uzasadnieniem.

pismo dot. arkusza uzgodnień 26.pdf