Opinia FZZ do projektu ustawy

567

Opinia FZZ do projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061) wraz z załącznikiem.

VIII 828 opinia FZZ do ustawy dezubekizacyjnej.pdf

VIII 828 – opinia FZZ załącznik.pdf