Pismo byłych Komendantów Głównych SG do Marszałka Sejmu

585

Byli Komendanci Główni Straży Granicznej oraz generałowie i admirałowie – członkowie Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej wyrażają głęboki sprzeciw wobec projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb oraz ich rodzin.
Wszczęta procedura drastycznego obniżenia świadczeń emerytalnych licznemu gronu funkcjonariuszy SG jest działaniem niesprawiedliwym i bardzo krzywdzącym te osoby oraz ich rodziny.

Czynione jest to z rażącym naruszeniem przepisów Konstytucji RP, aktów prawa międzynarodowego i krajowego, w tym niezgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wydanym w sprawie K 6/09, gdzie się stwierdza:
„Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990r.,w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego” ( pkt. 10.4.2, str. 83 str. orzeczenia) oraz
„Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie” (pkt.11.4, str.88 orzeczenia). …

Osoby te, będąc do 1991 roku żołnierzami zawodowymi, zostały poddane gruntownej ocenie szczególnie pod względem moralnym i etycznym, następnie pozytywnie zweryfikowane i przyjęte do służby w nowo powstałej formacji Straży Granicznej zapewniając niezbędną obsadę etatową oddziałów i pododdziałów granicznych. Przystąpili oni do pełnienia niełatwej służby z pełnym zaangażowaniem i w przekonaniu o przysługujących im równych prawach, w tym dotyczących zaopatrzenia emerytalnego. Skutecznie eliminowali pojawiające się negatywne zjawiska na granicy, tworzyli i wdrażali nowy system ochrony granicy, byli głównymi wykonawcami przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do ochrony granicy po wstąpieniu naszego kraju do UE i przystąpieniu do strefy Schengen. Swoją zaangażowaną postawą i sumienną służbą wnieśli olbrzymi wkład w osiągnięcie profesjonalnego poziomu realizacji zadań przez dzisiejszą Straż Graniczną jako nowoczesną służbę graniczno — migracyjną.
Wielu z nich, będąc wówczas w sile wieku, w związku z potrzebami nowej formacji na wykształconą i kompetentną kadrę, zrezygnowało z szerokich możliwości podejmowania pracy zawodowej poza służbą.
Dzisiaj będąc w podeszłym wieku spotykają się z próbą pozbawienia godności i środków do życia. Są adresatami obraźliwych określeń.
Ich sytuacja wynika z nieuprawnionego dokonania włączenia zwiadu WOP i zarządu KRG do katalogu instytucji i formacji „służb na rzecz totalitarnego państwa”. Kadra zawodowa oraz szeregowi żołnierze pododdziałów granicznych takich jak strażnice, placówki czy graniczne placówki kontrolne głownie zajmowała się pełnieniem służby patrolowej na granicy oraz kontrolą ruchu osobowego w przejściach granicznych.
Panie Marszałku,
funkcjonariusze Straży Granicznej przez lata lojalnie pełniąc służbę w ochronie granicy zawsze służyli państwu i społeczeństwu wypracowując należne świadczenia emerytalne. Obecne propozycje zmian dotykają nie tylko emerytów i rencistów oraz ich rodzin, ale również funkcjonariuszy, którzy chwili nadal pełnią służbę w różnych komórkach formacji, a więc którzy ponad 25 lat – prawie całe swoje życie zawodowe – poświęcili wolnej Ojczyźnie.

SKG001-15316121615330.pdf