Komunikat ws. dodatków za wysługę lat

1550

W dniu 17 marca 2015 r., wpłynęła do NSZZ FSG informacja o podpisaniu rozporządzenia ws. dodatków za wysługę lat. Podpisane przez Panią Teresę Piotrowską — Minister Spraw Wewnętrznych rozporządzenie przewiduje wzrost dodatków i stawek za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Długo na ten fakt czekaliśmy.
Obecnie funkcjonariusze Straży Granicznej po 20 latach służby za każdy kolejny rok pracy otrzymywali dodatek w wysokości 0,5 proc, uposażenia zasadniczego. Przy czym po 30 latach pracy dodatek nie mógł przekroczyć 25 proc. wysokości uposażenia. Po wejściu w życie rozporządzenia po 20 latach służby, za każde dwa lata pracy otrzymają dodatek w wysokości 2 proc. uposażenia zasadniczego; do wysokości 32 proc. (taka wysokość dodatku będzie przeznaczona dla funkcjonariuszy po 32 latach służby). Ci, którzy dłużej zostaną w służbie, po 35 latach służby dostaną dodatek w wysokości 35 proc. uposażenia zasadniczego, Istotne jest to, że wprowadzone zmiany obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenia czeka jeszcze na podpis szefa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Warto przypomnieć, że przedstawiciel NSZZ FSG w 2013 r., podczas prac zespołu powołanego do opracowania projektu rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej wnioskował o podwyższenie dodatku za wysługę lat do wysokości 35%, a także o wprowadzenie dodatku graniczno-migracyjnego w wysokości 0,20 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, prowadzących postępowania administracyjne z cudzoziemcami oraz prowadzących kontrolę bezpieczeństwa. W dniu 10 lutego 2014 r., NSZZ FSG skierował do MSW pismo, w którym nie krył oburzenia faktem wykreślenia z przesłanego przez Komendę Główną Straży Granicznej do MSW propozycji podwyższenie dodatku za wysługę lat.
W czerwcu 2014 r. ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych uznał postulowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych wprowadzenie zmiany w zakresie zasad naliczania dodatku stażowego jako dobry pomysł. Jednak dopiero Teresa Piotrowska w grudniu 2014 r. na spotkaniu z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zapewniła, że rozporządzenie w sprawie dodatku stażowego wkrótce wejdzie w życie.
Mamy nadzieję, że deklaracja Pani Minister o tym, że będzie starała się wywalczyć systemową podwyżkę dla służb mundurowych podległych MSW od 2018 r. zostanie zrealizowana.
NSZZ FSG nie ustanie w działaniach, które spowodują wzrost płac zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników Straży Granicznej. Będziemy zabiegać o wprowadzenie do nowej ustawy modernizacyjnej rozwiązań, które zapewnią istotny wzrost płac. Oceniamy, że wprowadzone zmiany w dodatku stażowym są właściwe i oczekiwane przez funkcjonariuszy. Jednak nie zastąpią systemowej regulacji płac, zamrożonych od 2010 roku. Uważamy, że niezbędnym jest przywrócenie mechanizmu corocznej waloryzacji kwoty bazowej.