KOMUNIKAT

984

Warszawa, dn. 11 września 2019 r.

W dniu 10 września 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.
W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Michał Gołąbek wraz z wiceprzewodniczącymi oraz zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGSG Pan Jacek Lipski oraz przedstawiciele Brokerskiej Grupy Ubezpieczeniowej WDB S.A. na czele z Prezesem Rady Nadzorczej Piotrem Kumięgą.

Głównym celem posiedzenia było omówienia bieżącej działalności Zarządu Głównego NSZZ FSG, Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz zasad wprowadzenia
w Straży Granicznej uchwalonej w dniu 19 lipca 2019 roku ustawy o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła możliwość wypłaty rekompensat pieniężnych w zamian za czas służby przekraczający określoną normę godzinowego tygodnia służby w Straży Granicznej.

Ponadto w trakcie posiedzenia ZG NSZZ FSG została omówiona kwestia
XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ FSG, prac Komisji Statutowej prowadzącej prace nad zmianą Statutu NSZZ FSG oraz przebiegu uchwalania ustawyo zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, którą skierował do Sejmu Prezydent RP.

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska w swoim wystąpieniu podziękowała za zaproszenie i przekazała informację, że
w budżecie SG są zabezpieczone środki finansowe na podwyżki dla funkcjonariuszy w 2020 roku oraz płatne nadgodziny. Ponadto w Straży Granicznej na bieżąco są realizowane świadczenia finansowe wobec funkcjonariuszy. W chwili obecnej w Straży Granicznej prowadzone są prace mające na celu wdrożenie uchwalonej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) w zakresie płatnych nadgodzin oraz wzrostu kwoty tzw. stawki ,,Sz,, co skutkować będzie wzrostem kwoty przeznaczonej na wyżywienie funkcjonariuszy i kwoty wyżywienia psów służbowych według dobowej wartości normy wyżywienia. Ponadto prowadzone będą testy nowego rodzaju umundurowania specjalistycznego przeznaczonego dla funkcjonariuszy WZD i uczestniczących w misjach poza granicami kraju. W dniu 16 września br. zostanie także dokonana zmiana struktury organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej. Zmiany te nie będą miały przełożenia na oddziały i ośrodki szkolenia. Pani Komendant podkreśliła, że głównym determinantem
i priorytetem przy planowaniu służb powinno być realizacja ustawowych zadań i potrzeby służby. Jeżeli funkcjonariusze SG wypracują nadgodziny to będzie postępowanie zgodnie
z prawem.

Przedstawiciele ZG NSZZ FSG podczas wystąpień poinformowali o panujących nastrojach wśród funkcjonariuszy i zgłaszanych przez nich uwagach w kwestii uzyskania rekompensat pieniężnych w zamian za czas służby przekraczający określoną normę godzinowego tygodnia służby w Straży Granicznej, ilości wolnych wakatów oraz naboru do służby. W ocenie ZG NSZZ FSG uchwalona ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) stwarza realne możliwości zrekompensowania braków kadrowych w SG i poprawy sytuacji funkcjonariuszy realizujących ustawowe zadania SG.

Ponadto trakcie posiedzenia ZG NSZZ FSG przedstawiciele WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. dokonali podsumowania dotychczasowej współpracy oraz omówili funkcjonujące programy ubezpieczeń. Przedstawili także plany na najbliższą przyszłość, związane z wdrożeniami nowych rozwiązań w zakresie programów ubezpieczeniowych oraz zaprezentowali nowe rozwiązania w zakresie analizy potrzeb ubezpieczeniowych dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników SG. Broker zadeklarował również dalsze wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez poszczególne Zarządy jak również działań charytatywnych. Przedstawiona została także informacja o połączeniu spółek tworzących Grupę Kapitałową WDB, a więc Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o.o., Krajowego Biura Brokerskiego S.A. oraz WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG

Marcin Kolasa