Komunikat z zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 23 września 2021 roku

6822

W dniu 23 września br. Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, mając na uwadze obecną sytuację związaną z nielegalną migracją, podjął decyzję o przyjęciu propozycji strony rządowej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Propozycje przedstawił wiceminister Maciej Wąsik w trakcie zebrania ZG NSZZ FSG.

W wyniku podjętej przez ZG NSZZ FSG decyzji, wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). Daje to kwotę 500 zł netto.

Uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej wzrosną także w skutek podwyższenia grup zaszeregowania funkcjonariuszy na najniższych etatach. Zgodnie z propozycją MSWiA funkcjonariusze dotychczas zaszeregowani w grupie 2 zostaną automatycznie przeniesieni do grupy 3. Z kolei funkcjonariusze z 3 grupy otrzymają awanse do grupy 4, a ci z grupy 4 do 5. Zmiany dotyczące funkcjonariuszy z grup 2-4 wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie 5 będą przenoszone do grupy 6 na przestrzeni czterech lat (co roku 25 % funkcjonariuszy). W Straży Granicznej awans otrzyma – prawie 9 tys. funkcjonariuszy.

Rezultatem decyzji ZG NSZZ FSG będzie przekazanie projektu ustawy ustanawiającej nowy Program Modernizacji służb mundurowych na lata 2022 – 2025 do dalszych prac legislacyjnych, a także powołanie zespołu, składającego się z przedstawicieli resortu i związków zawodowych, który zajmie się m.in. analizą świadczeń socjalnych i mieszkaniowych w poszczególnych służbach.

Ponadto w trakcie spotkania wiceminister Maciej Wąsik zaproponował zniesienie limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, wprowadzenie możliwości awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego oraz rozważenia podwyższenia dodatku z tytułu wysługi lat, którego maksymalna wysokość wynosi obecnie 35% uposażenia zasadniczego do 54%. Zapewnił także w imieniu strony rządowej, że od 2023 roku waloryzacje uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA będą obejmowane wskaźnikiem przewidzianym dla całej sfery budżetowej oraz nastąpi odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021, jak i w 2022 roku. W tym roku fundusz nagród wyniesie 5,4 proc., natomiast w roku 2022 – 2,7 proc.

Dodatkowo wiceminister Maciej Wąsik poinformował, że etat Straży Granicznej zostanie zwiększony o 700, a najpóźniej do 1 marca 2022 roku wejdzie w życie zmiana w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Chodzi o zmianę zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w trakcie zebrania przedstawiciele NSZZ FSG domagali się co najmniej 1155 złotych podwyżki, wypłaconej przez dwa najbliższe lata oraz wnieśli o pilne dokonanie zmian przepisów dotyczących funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie: wypłacania środków za wypracowane nadgodziny na stanowisku kierownik zmiany i dowódca jednostki pływającej kat. IV, nowelizacji przepisów w zakresie dojazdów do służby oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i wysokości pomocy finansowej na zakup lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Przedstawiciele NSZZ FSG odnosząc się do propozycji podwyższenia dodatku z tytułu wysługi lat, który po przekroczeniu progu 15 lat służby mógłby zacząć rosnąć o 2% za każdy kolejny rok, aż do 54% uposażenia zasadniczego, po osiągnięciu 35 lat służby, zaproponowali zwiększenie proponowanego wskaźnika w szczególności w przedziale 15-25 lat służby. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwiłoby tej grupie funkcjonariuszy wyższy wzrost uposażenia zasadniczego.

ZG NSZZ FSG reprezentując interesy funkcjonariuszy Straży Granicznej postanowił nadal kontynuować działania mające na celu dalszy wzrost ich uposażeń.

W czwartkowym zebraniu ZG NSZZ FSG wzięli udział: Maciej Wąsik – sekretarz stanu w MSWiA; gen. dyw. SG Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej; gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska – zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, Edward Zaremba – pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych i Dariusz Smarzewski – zastępca dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA.

Biuro ZG NSZZ FSG