Projekt ustawy o jawności życia publicznego

1171

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego. Głównym celem nowych przepisów ma być wzmocnienie transparentności państwa.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465401

Projekt ustawy o jawności życia publicznego zawiera:

1) zasady i tryb dostępu do informacji o sprawach publicznych;

2) zasady jawności w procesie stanowienia prawa;

3) zasady i tryb prowadzenia działalności, której celem jest wywarcie wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia   prawa;

4) środki unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne, w tym ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub pełnieniu niektórych funkcji;

5) zakres przedmiotowy oświadczeń o stanie majątkowym, zwanych dalej „oświadczeniami majątkowymi” oraz osoby obowiązane do składania oświadczeń majątkowych;

6) zasady składania, dokonywania korekty oraz ujawniania oświadczeń majątkowych, w tym zakres danych, które podlegają ujawnieniu w tych oświadczeniach;

7) zasady analizy i kontroli oświadczeń majątkowych;

8) środki ochrony sygnalistów;

9) środki przeciwdziałania praktykom korupcyjnym;

10) zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.

ocena-skutkow-regulacji.pdf

ustawa-jawnosc-zycia-publicznego.pdf

uzasadnienie.pdf

wzor-oswiadczenia-majatkowego.pdf