Trybunał Konstytucyjny przyjął do merytorycznego rozpoznania wniosek Zarządu Głównego NSZZ FSG w sprawie czasu wolnego za nadgodziny

823

Informujemy, że postanowieniem z dnia 2 września 2019 r. w sprawie toczącej się dotychczas pod sygn. Tw 4/19 Trybunał Konstytucyjny nadał dalszy bieg wnioskowi wniesionemu przez Zarząd Główny NSZZ FSG w dniu 29 stycznia 2019 r.
We wniosku tym Zarząd Główny wystąpił o zbadanie art. 37 ust. 3 Ustawy o Straży Granicznej w zakresie, w jakim w zamian za czas służby przekraczający normy czasu służby funkcjonariuszowi przyznaje się czas wolny w tym samym wymiarze, a także art. 37 ust. 3b Ustawy o Straży Granicznej, pod względem ich zgodności z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej.
Przepisy Ustawy o Straży Granicznej wskazane jako przedmiot kontroli przewidywały, że funkcjonariuszom Straży Granicznej, w zamian za wypracowane nadgodziny, przysługuje czas wolny w tym samym (a nie zwiększonym) wymiarze, zaś funkcjonariusze uprawnieni do dodatku funkcyjnego w ogóle nie mają prawa do czasu wolnego w zamian za nadgodziny. Tymczasem, na mocy z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej, Rzeczpospolita Polska zobowiązała się m.in. do uznania prawa pracowników do zwiększonej stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem wyjątków w przypadkach szczególnych. Przepis ten znajduje zastosowanie również do funkcjonariuszy służb mundurowych, zaś wyjątki, w których odstąpić można od zasady zwiększonego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, obejmować mogą jedynie pracowników i funkcjonariuszy piastujących najwyższe stanowiska kierownicze. Z powyższych względów przywołane przepisy ustawy pragmatycznej jawią się jako sprzeczne z wynikającą z art. 4 ust. 2 EKS zasadą zwiększonego wynagradzania za przepracowane nadgodziny.
Nadanie dalszego biegu sprawie oznacza nie tylko, że wniosek spełnił wszystkie wymagania formalne przewidziane prawem, ale również że przeszedł etap przedwstępnej kontroli merytorycznej. Na tym etapie Trybunał Konstytucyjny dokonuje bowiem wstępnej selekcji wniosków stosując kryterium ich zasadności – odrzuceniu podlegają te wnioski, które w ocenie Trybunału są merytorycznie oczywiście bezzasadne. W przypadku wniosku złożonego przez Zarząd Główny Trybunał stwierdził zatem, że wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy pragmatycznej z Europejską Kartą Społeczną nie są bezpodstawne i wymagają dalszej merytorycznej analizy.
W najbliższym czasie sprawie powinna zostać nadana nowa sygnatura, zaś odpisy wniosku powinny zostać przesłane Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratorowi Generalnemu celem zajęcia stanowisk.

Biuro ZG NSZZ FSG