Kiedy zaliczamy służbę w wymiarze półtorakrotnym do wysługi emerytalnej?

15669

Okresy służby pełnionej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do dnia 31 grudnia 2012 r.: w strażnicach, granicznych placówkach kontrolnych, placówkach Straży Granicznej oraz w składzie etatowych załóg jednostek pływających Straży Granicznej, zalicza się do:

  • uzyskania prawa do emerytury w wymiarze pojedynczym (1:1), tj. do ustalenia, czy w dniu zwolnienia ze służby funkcjonariusz posiada 15 lat służby (warunek 15 lat służby do uzyskania prawa do emerytury dotyczy funkcjonariuszy przyjętych do służby przed dniem 1 stycznia 2013 r.);
  • wysokości (do wysługi emerytalnej) w wymiarze półtorakrotnym, tj. za 1 rok służby półtora roku służby (1:1,5).

Przeliczeniu na wymiar półtorakrotny, podlega każdy pełny rok tej służby.

Jeżeli okres służby pełnionej w ww. jednostkach był krótszy niż rok, to do wysługi okres ten zostanie zaliczony w wymiarze pojedynczym.

Okresy służby wskazane w ww. jednostkach zaliczane są do wysługi emerytalnej na podstawie „Zaświadczenia o przebiegu służby w WOP/Straży Granicznej zaliczanej do wysługi emerytalnej w wymiarze za jeden rok półtora roku służby”, zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 12.10.1990 r.*), sporządzonego przez komórkę kadrową Straży Granicznej.

Okres służby zaliczony do wysługi emerytalnej w wymiarze półtorakrotnym, zostanie również zaliczony w tym samym wymiarze do 32-letniej wysługi emerytalnej, uprawniającej do doliczenia świadczenia za długoletnią służbę do podstawy wymiaru emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej.

Podstawa prawna*):

  • ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. nr 116 poz. 675) – art. 74 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r.
  • ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 664) – art. 10

źródło: https://www.gov.pl/web/zermswia/kiedy-zaliczamy-sluzbe-w-wymiarze-poltorakrotnym-do-wyslugi-emerytalnej