Uwagi NSZZ FSG do zarządzenia w sprawie umundurowania specjalistycznego

688

W nawiązaniu do arkusza uzgodnień FAX KG-TZ-42/IV/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczącego projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniającego zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej, uprzejmie informuję, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej wnosi o uwzględnienie poniższej uwagi:

W załączniku nr 1 do zarządzenia w zestawie nr 4, wprowadzić normy należności umundurowania specjalistycznego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno- śledcze, poprzez dopisanie w uwagach w: pkt 4 – kominiarka, w pkt 7 – buty taktyczne, w pkt 12 – kurtka realizacyjna oraz w pkt 13 – spodnie realizacyjne „dla funkcjonariuszy Wydziałów Operacyjno- Śledczych oraz wykonujących czynności operacyjno-śledcze w Placówkach”.

Funkcjonariusze WOŚ i wykonujący czynności operacyjno- śledcze w placówkach SG realizują czynności procesowe niejednokrotnie poza miejscem pełnienia służby. Zadania służbowe realizują samodzielnie lub we współdziałaniu z funkcjonariuszami WZD oraz BSW. Działania polegają miedzy innymi na przeszukaniu pomieszczeń, terenu przygodnego lub zatrzymaniu osób. Należy podkreślić, że prowadzone są w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych. Podczas tych działań funkcjonariusze WOŚ i wykonujący czynności operacyjno- śledcze w placówkach SG wyróżniają się od pozostałych funkcjonariuszy ubiorem z uwagi na brak dla nich ww. norm umundurowania. Taka sytuacja może stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i komfortu podczas realizacji zadań służbowych. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że podczas realizacji czynności niejednokrotnie dochodzi do zniszczenia ubrań cywilnych noszonych przez funkcjonariuszy WOŚ.

Zdaniem NSZZ FSG uwzględnienie proponowanych zmian przyczyni się do ujednolicenie ubioru funkcjonariuszy realizujących czynności służbowe i wpłynie pozytywnie na aspekt bezpieczeństwa podczas realizacji zadań służbowych. W związku z powyższym NSZZ FSG wnosi jak na wstępie. Na podstawie art. 19 ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych, w przypadku nie uwzględnienia w całości lub części stanowiska NSZZ FSG zawartego w niniejszym piśmie, uprzejmie proszę o pisemną informację w tej sprawie wraz z uzasadnieniem.

62-2015.pdf