Stanowisko Komendantów Głównych, Generałow i Admirałów SG

1107

Pan Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Szanowny Panie Ministrze,
jako byli komendanci główni, generałowie i admirałowie Straży Granicznej, w imieniu funkcjonariuszy pełniących w przeszłości służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza, a następnie w Straży Granicznej, występujemy do Pana Ministra o zastosowanie art. 8a ust. 1 Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, wobec osób które zostaną nią objęte tylko dlatego, że pracowały w przeszłości w strukturach podległych Zarządowi Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza bądź Zarządowi Kontroli Ruchu Granicznego.

Uchwalenie w grudniu 2016 roku przez Parlament i podpisanie przez Prezydenta tej ustawy, powoduje głęboki niepokój pozytywnie zweryfikowanych osób, które podjęły służbę w Straży Granicznej.
W latach 70- tych wszystkie przejścia graniczne (GPK), w których dokonywane były kontrole graniczne oraz strażnice kadrowe, zostały podporządkowane Zarządowi Zwiadu, bez wcześniejszego wyrażenia zgody na takie przejście przez pełniących w tych jednostkach służbę żołnierzy WOP i funkcjonariuszy MO. Żołnierze i funkcjonariusze podporządkowani organizacyjnie Zarządowi Zwiadu, zajmowali się ochroną granicy i kontrolą ruchu granicznego w przejściach. Pracownicy ściśle operacyjni tych jednostek organizacyjnych stanowili niewielki procent stanów osobowych. Włączenie więc Zarządu Zwiadu do katalogu instytucji i formacji oraz stanowisk uznanych za służbę na rzecz „totalitarnego państwa” jest wysoce niesprawiedliwe i nie oddaje faktycznej roli jaką ta struktura organizacyjna WOP odgrywała w ówczesnych realiach.
Niezależnie od powyższego, znaczna grupa podoficerów, chorążych i oficerów WOP pełniących służbę w strukturach Zarządu Zwiadu w 1989 i 1990 roku brała udział w organizacji i działalności niezależnego ruchu zawodowego wśród żołnierzy zawodowych. Ich przedstawiciele zostali zaproszeni przez ówczesnych posłów opozycji do Parlamentu i uczestniczyli w opracowaniu ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o ochronie granicy państwowej.
Z wielką nadzieją przyjęty został fakt utworzenia Straży Granicznej, która nie była kontynuacją Wojsk Ochrony Pogranicza, lecz nową formacją o rozszerzonych zadaniach i uprawnieniach o charakterze policyjnym.
Podjęcie służby w nowej formacji było możliwe po indywidualnym poddaniu się wnikliwej ocenie, szczególnie pod względem etyczno – moralnym i uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu utworzonego w każdej jednostce organizacyjnej. W wielu przypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do kadry kierowniczej granicznych jednostek organizacyjnych, uwzględniane były opinie z zewnątrz.
Z etatu około 20 tys. żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, w maju 1991 roku służbę w nowej formacji podjęło ok. 13,5 tys. funkcjonariuszy. Byli to kompetentni, dobrze przygotowani funkcjonariusze, którzy w bardzo krótkim czasie, potrafili zapanować nad lawinowo narastającą w tym okresie przestępczością graniczną i nielegalną migracją.
Ponad wszelką wątpliwość, głównie dzięki ich postawie i zaangażowaniu w wykonywanie obowiązków, Straż Graniczna od momentu powołania, była wskazywana przez specjalistów z innych krajów, jako przykład formacji granicznej najbardziej dynamicznie i efektywnie rozwijającej się w naszej części Europy. To ich doświadczenie i przekazywanie swych umiejętności nowo wstępującym do służby funkcjonariuszom przyczyniło się do tego, że przed wejściem do Unii Europejskiej i do Strefy Schengen polska Straż Graniczna nie miała najmniejszych problemów z misjami ewaluacyjnymi, wdrażaniem nowych przepisów prawa, dostosowaniem struktur organizacyjnych oraz przeprowadzeniem rozbudowy infrastruktury i wyposażenia w sprzęt techniczny zgodnie z unijnymi wymogami.
To ogromny wysiłek wielu ludzi, ale też duża zasługa tych żołnierzy, którzy przeszli do Straży Granicznej z Wojsk Ochrony Pogranicza.
Panie Ministrze
Tuż po objęciu stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził Pan, że: „OCHRONA GRANIC W WYKONANIU POLSKICH SŁUŻB JEST BARDZO PROFESJONALNA”. Taki pogląd prezentują też wszyscy specjaliści w zakresie ochrony granic odwiedzający nasz kraj. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że w krótkim czasie z uczniów, polscy strażnicy graniczni stali się nauczycielami, przekazującymi zdobyte doświadczenie i wiedzę państwom i służbom aspirującym do europejskich standardów i są równorzędnymi partnerami dla służb państw tzw. „Starej Unii”.
Uwzględnienie naszej propozycji byłoby zgodne z prawem i sprawiedliwe.
Z poważaniem
Komendanci Główni, Generałowie i Admirałowie SG
Marek Lisiecki Tadeusz Frydrych Krzysztof Janczak Włodzimierz Gryc Andrzej Anklewicz Andrzej Kamiński Józef Klimowicz Marian Kasiński Leszek Elas Henryk Majchrzak Dominik Tracz Zygmunt Staniszewski Jacek Bogdan Andrzej Wasiuk Marek Dominiak Konrad Wiśniowski

20170302 pismo MSW.pdf