Pismo Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej skierowane do członków Rady Ministrów w sprawie konsultacji aktów prawnych

458

Uprzejmie informuję. że na posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego w dniu 16 lutego br. po raz kolejny partnerzy społeczni podnieśli problem nieprawidłowości w procesie konsultacji projektów aktów prawnych. Uprawnienia, kompetencje oraz zasady działania Rady Dialogu Społecznego, określa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r, o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 poz. 1240), która weszła w życie z dniem 11 września 2015 r. Rada ma prowadzić dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. a także ma w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Działania Rady mają służyć poprawie jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. a także budowania wokół nich społecznego porozumienia trzech partnerów, którymi są organizacje pracowników, organizacje pracodawców i rząd. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy przygotowywane przez Radę Ministrów oraz jej członków projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów prawnych w sprawach, o których mowa w art. 1 ustawy, mają być kierowane do opinii strony pracowników i strony pracodawców Rady, na adres poczty elektronicznej Biura Rady Dialogu Społecznego. Rada ma zastrzeżony ustawowo termin do wyrażenia opinii, który nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania projektu na adres poczty elektronicznej. Tylko ze względu na ważny interes publiczny termin ten może zostać skrócony do 21 dni.

Pismo do członków RM – 01.03.2017.pdf