Stanowisko FZZ SM

683

Rolą Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb podległych resortowi spraw wewnętrznych, ministerstwu finansów i ministerstwu sprawiedliwości jest reprezentowanie postulatów środowiska funkcjonariuszy wobec kierownictwa służbowego, organów władzy publicznej, administracji państwowej, samorządu terytorialnego lub wobec sądów w ramach obowiązującego prawa. Działalność ta prowadzona na przestrzeni ostatnich 27 lat w kierunku obrony praw, godności i interesów funkcjonariuszy nie może podlegać kwestionowaniu i nie może być nigdy zapomniana.

Niejednokrotnie trudny, lecz bardzo ważny dialog pomiędzy reprezentantami związków zawodowych a kierownictwem służb i ministerstw wielokrotnie pozwalał na unikanie sytuacji kryzysowych, prowadząc do wypracowania ważnych kompromisów.

Z niepokojem należy przyjąć informacje o działaniach skierowanych przeciwko działaczom związków zawodowych przez służby wewnętrzne na podstawie anonimowych źródeł informacji. Takie działania można interpretować jako chęć oddziaływania z pozycji siły i próbę wywarcia wpływu, aby nie podejmowano trudnych i niewygodnych zagadnień.

Mamy nieodparte wrażenie, że władza mająca tak ogromne uprawnienia, może zlecać różnego typu postępowania wobec działaczy związkowych, co ma w konsekwencji podważyć zaufanie do związków zawodowych, które potrafiły i potrafią wskazywać nieprawidłowości, błędy oraz nadużycia w służbach.

Wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec tych poczynań apelujemy do całego środowiska zawodowego o solidarność w tej sprawie, natomiast do decydentów aby ich działania nie wzbudzały jakichkolwiek podejrzeń o wywieranie presji. W świetle powyższych faktów utworzenie Biura Nadzoru Wewnętrznego podległego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego legalność funkcjonowania kwestionuje nawet Centrum Legislacyjne Rządu RP, doprowadzi w krótkim czasie do stworzenia atmosfery podejrzliwości wewnątrz naszych formacji oraz zjawiska donoszenia „donosicielstwa” celem przypodobania się osobom sprawującym władzę. Na bazie donosów od „sygnalistów” możliwe będzie przejęcie całkowitej kontroli politycznej nad służbami, na co nie może być przyzwolenia ze strony Federacji ZZ SM. Nie ulega wątpliwości, że każdy w tym również funkcjonariusz, działacz związku zawodowego jest równy wobec prawa i temu prawu podlega. Jednak kontrolowane przecieki do środków masowego przekazu ze świadomym wyciąganiem niezweryfikowanych spraw rodzinnych i osobistych przedstawicieli naszego środowiska, nie mają na celu obiektywnego i rzetelnego wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości. Takie działanie należy ocenić jako naganną praktykę i niedopuszczalne postępowanie. Działania związków zawodowych mają na celu m. in. usprawnienie funkcjonowania służb w interesie poprawy bezpieczeństwa Polaków, poprawy warunków służby i życia funkcjonariuszy i ich rodzin oraz ograniczenie pojawiających się patologii w służbach. Federacja jest otwarta na dialog ze stroną rządową i służbową, jednak nie zaakceptuje prób wpływania na działalność ustawową i statutową związków zawodowych, których prawa bardzo jasno zapisane są w Konstytucji RP.

stanowisko Rada_FZZ SM_22.11.2017.pdf