Pismo do Pana Komendanta Głównego SG dotyczące ewidencjonowania czasu podróży służbowych, które odbywają się w dni wolne od służby

1127

Działając w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, na podstawie art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.), a także § 9 pkt 5 i 6, § 10 pkt 3 oraz § 11 pkt 1 Statutu NSZZ FSG uchwalonego w dniach 23-24 września 2015 r., niniejszym zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie stosowania przepisów w przedmiocie ewidencjonowania czasu podróży służbowych, które odbywają się w dniu wolnym od służby tj. przepisu § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy (Dz.U. Nr 95, poz. 794 ze zm.) — dalej rozporządzenie.

Od funkcjonariuszy Straży Granicznej napływają do organów Związku liczne informację o różnych interpretacjach przepisu § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia dokonywanych przez Organy Straży Granicznej. W konsekwencji czego funkcjonariusze Straży Granicznej traktowani są niejednolicie, w zależności od miejsca pełnienia służby. Wpływa to w sposób negatywny na pełnioną przez nich służbę. Ewidencjonowanie czasu podróży służbowej odbywanej w dzień wolny od służby powinno być takie samo we wszystkich jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.
Przepis § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ze względu na swoją konstrukcję może budzić wątpliwości interpretacyjne. Zauważyć należy, że powyższy przepis ma zastosowanie w przypadku, gdy podróż służbowa, funkcjonariusza Straży Granicznej odbywała się w dniu, który zgodnie z obowiązującym funkcjonariusza rozkładem czasu służby był dla niego dniem wolnym od służby (np. niedziela). W takim przypadku należy przyjąć, że w dniu odbywania podróży służbowej przez funkcjonariusza obowiązywał go 8-godzinny wymiar czasu służby, a dodatkowo jeżeli funkcjonariusz wykonywał czynności służbowe, czas odbytej przez funkcjonariusza podróży służbowej ewidencjonowany jest w sposób określony w § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia.
Konstrukcja przedmiotowego przepisu wskazuje, że ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariusza możliwe jest w przypadku spełnienia kilku przesłanek, a mianowicie podróż służbowa musi odbywać się w dniu wolnym od służby, musi trwać nie dłużej niż jeden dzień, a w dniu podróży służbowej powinny być wykonywane czynności służbowe.
Za ewidencjonowaniem czasu służby funkcjonariuszy odbytej przez funkcjonariusza podróży służbowej w dzień wolny od służby (np. niedzielę) przemawia fakt, iż zakres pojęciowy podróży służbowej i czynności służbowych wzajemnie się pokrywa, w związku z czym nie można mówić o podróży służbowej trwającej jeden dzień bez wykonywania czynności służbowych. Z treści przepisu § 2 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2006 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania, wprost wynika, że podróż służbowa to: „określony w pisemnym lub ustnym poleceniu wyjazdu służbowego okres od wyjazdu funkcjonariusza w celu wykonywania czynności służbowych na obszarze kraju poza stałe miejsce pełnienia służby do powrotu”. Celem podróży służbowej jest więc wykonywanie czynności służbowych, w konsekwencji czego nie może istnieć sytuacja wysłania funkcjonariusza Straży Granicznej w jednodniową podróż służbową i uznania, że nie wykonywał on w tym dniu czynności służbowych. Odmienna interpretacja przeczyła by zasadom logiki. Ponadto należy zauważyć, że podróż służbowa odbywa się na wyraźne polecenie przełożonego co powinno być równoznaczne z wykonywaniem w tym czasie służby.
Powyższe potwierdza również treść przepisu § 21 ust. 2 rozporządzenia. W przypadku podróży trwających dłużej niż jeden dzień nie ma znaczenia czy podróż ta odbywała się w dni wolne od służby, czy też w dni służby. Poza tym, co najważniejsze, ewidencjonowanie czasu podróży służbowej trwającej dłużej niż jeden dzień nie zostało uzależnione od wykonywania czynności służbowych. Co pozwala stwierdzić, iż zakres pojęciowy podróży służbowej i czynności służbowych, użyty w § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wzajemnie się pokrywa.
Mając powyższe na uwadze, w ocenie Związku zasadnym będzie wprowadzenie ujednolicenia w stosowaniu przepisów w przedmiocie ewidencjonowania czasu podróży służbowych, które odbywają się w dniu wolnym od służby, tak by wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej byli traktowani w równy sposób.

ewidenc_czasu podr_służb.pdf