Podkomisja ds. zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

474
Sejm RP

18 lipca 2016 r. odbędzie się posiedzenie Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej ds. zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30) (sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F))

Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30) – kontynuacja.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/calendar.xsp#date=2016-07-18