Pismo Departamentu Budżetu MSWiA dotyczące porównania przeciętnych uposażeń funkcjonariuszy i żołnierz zawodowych

3425

Szanowni Panowie Przewodniczący,

stosownie do dokonanych na spotkaniu w dniu 23 października 2018 r. ustaleń niniejsze pismo zawiera dane dotyczące relacji przeciętnych miesięcznych uposażeń i podwyżek funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej w 2019 r. do przeciętnego miesięcznego uposażenia i podwyżki żołnierzy zawodowych.

Wysokość przeciętnych miesięcznych uposażeń funkcjonariuszy ww. formacji resortu wynika z iloczynu tzw. wskaźnika wielokrotności określanego w rozporządzeniach Rady Ministrów i kwoty bazowej, której wysokość ustalana jest w ustawach budżetowych. Analogiczny mechanizm dotyczy żołnierzy zawodowych, z tym że wielkość wskaźnika wielokrotności określa w rozporządzeniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Na dzień 1.10.2018 r. wskaźniki wielokrotności i przeciętne uposażenia (wraz z nagrodami rocznymi), przy kwocie bazowej 1.523,29 zł wynosiły w: Policji – 3,28 i uposażenie 4.996,39 zł, Straży Granicznej – 3,28 i uposażenie 4.996,39 zł, a w Państwowej Straży Pożarnej – 3,22 i uposażenie 4.904,99 zł. W odniesieniu do żołnierzy zawodowych wskaźnik wielokrotności wynosi 3,20 i uposażenie (z dodatkowym uposażeniem rocznym) – 4.874,53 zł.

Pierwsza podwyżka w 2019 r. uposażeń funkcjonariuszy naszego resortu wynikająca z Programu modernizacji zostanie dokonana od 1 stycznia średnio o 309 zł miesięcznie na etat (a ze wzrostem nagrody rocznej 335 zł), przy wzroście wskaźników wielokrotności o 0,22. Po podwyżce wskaźniki i przeciętne uposażenia wyniosą odpowiednio w: Policji – 3,50 i 5.331,52 zł, Straży Granicznej – 3,50 i 5.331,52 zł oraz w Państwowej Straży Pożarnej – 3,44 i 5.240,12 zł.

Podwyżka żołnierzy zawodowych od 1.01.2019 r. wyniesie miesięcznie 605 zł (a ze wzrostem dodatkowego uposażenia rocznego – 655 zł) i uposażenie zwiększy się do kwoty 5.529,54 zł, przy wzroście wskaźnika wielokrotności o 0,43, tj. do 3,63.

Kolejna druga podwyżka w 2019 r. uposażeń funkcjonariuszy resortu zostanie dokonana od 1 lipca średnio o 253 zł miesięcznie na etat (a ze wzrostem nagrody rocznej 274 zł), przy podwyższeniu wskaźników wielokrotności o 0,18. Po drugiej podwyżce wskaźniki wielokrotności i przeciętne uposażenia wyniosą odpowiednio w: Policji – 3,68 i 5.605,71 zł, Straży Granicznej – 3,68 i 5.605,71 zł oraz w Państwowej Straży Pożarnej – 3,62 i 5.514,31 zł.

Łącznie więc w 2019 roku przeciętne miesięczne uposażenia funkcjonariuszy wzrosną o 562 zł (a ze wzrostem nagrody rocznej o 609 zł), przy wzroście wskaźników wielokrotności o 0,40. Z powyższych informacji wynika, że po podwyżkach od 1.01.2019 r. i od 1.07.2019 r. przeciętne miesięczne uposażenia funkcjonariuszy (z nagrodą roczną) będą wyższe w Policji i Straży Granicznej o 76,17 zł, a w Państwowej Straży Pożarnej niższe o 15,23 zł od przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych (z dodatkowym uposażeniem rocznym) wynoszącego 5.529,54 zł.

Departament Budżetu MSWiA

KW_1328872_DB.pdf