Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

904

W dniu 16 lipca 2019′ planowane jest posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, podczas której odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604)
– uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Projekt ustawy jest efektem podpisanego Porozumienia z MSWiA w dniu 8 listopada  2018 r. 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=ASW