Komunikat ze spotkania w MSW 10.04.2015

459

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie Piotra Stachańczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz kierownictwa Straży Granicznej.

W trakcie spotkania poruszono kwestie związane m.in. z postulatem wzrostu uposażeń funkcjonariuszy, zgłoszonych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej, funkcjonowania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, stosowania w Straży Granicznej ustawy o tzw. ,,l4″ oraz bieżącej sytuacji w Straży Granicznej.

Przedstawiciele związków zawodowych w trakcie spotkania zgłosili postulat  wzrostu uposażeń funkcjonariuszy oraz podtrzymali swoje stanowisko, że wprowadzenie nowej koncepcji i filozofii realizacji art. 65 ustawy o Straży Granicznej jest nie do zaakceptowania, tym bardziej, że dotychczasowe rozwiązanie jest pozytywnie oceniane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zdaniem NSZZ FSG wprowadzenie nowych zasad naliczania wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie skutkować będzie jego drastycznym obniżeniem. Proponowane rozwiązanie diametralnie odbiega od rozwiązań preferowanych w innych służbach mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Wprowadzi nieuzasadnione i społecznie niepożądane zróżnicowanie pośród funkcjonariuszy MSW i podważy zapisy umieszczone w odpowiedziach Pani Minister na interpelację posłów na Sejm RP w tych sprawach.

Ponadto strona związkowa zwróciła uwagę na:

 • brak jednolitych zasad w Straży Granicznej, liczenia dni przebywania na zwolnieniu lekarskim przez funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie zmianowym. Przedstawiono przykłady niezgodności pomiędzy ilością dni za które potrącane jest uposażenie funkcjonariusza, a faktycznie planowanymi dniami służby. Zdaniem NSZZ FSG istnieje pilna potrzeba doprecyzowania tej kwestii w Straży Granicznej.
 • funkcjonowanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ocenie NSZZ FSG nie ma podstaw do zmniejszania kwoty dodatków dla funkcjonariuszy, którzy otrzymywali dotychczasowe dodatki m.in. tzw ,,dodatek graniczny” i ,,lotniczy”,  w sytuacji kiedy, nadal wykonują te zadania i nie zmieniły się warunki ich wykonywania.
 • umożliwienie pilotom Straży Granicznej przechodzenia do innych służb mundurowych,
 • dofinansowanie oddziałów na granicy wewnętrznej w sprzęt transportowy i techniczne środki (środki ochrony przed chorobami zakaźnymi, pojazdy, kamizelki kuloodporne).
 • poziom bezpieczeństwa prowadzących strzelania w Straży Granicznej. NSZZ FSG podtrzymało swoje propozycje dotyczące wprowadzenia dodatkowego umundurowania dla prowadzących strzelania z uwagi na możliwość wystąpienia ekspozycji na ołów.
 • składanie oświadczeń majątkowych i ich weryfikacji przez upoważnione komórki SG.
 • struktury etatowe modelowej placówek SG na granicy zewnętrznej. W ocenie NSZZ FSG zaproponowana struktura nie stwarza możliwości awansu i rozwoju zawodowego funkcjonariusza SG z uwagi na spłaszczenie etatów.
 • jakości wprowadzonego umundurowania specjalistycznego a w szczególności koszul, których wygląd ulega pogorszeniu po praniu.

Piotr Stachańczyk odnosząc się do postulatów przedstawicieli związków zawodowych podkreślił, że w MSW trwają prace nad nową ustawą modernizacyjną służb mundurowych. Wyjaśnił, że wzrost płac może nastąpić w służbach mundurowych wtedy, kiedy nastąpi ,,odmrożenie” płac w sferze budżetowej. Nie podziela stanowiska NSZZ FSG w kwestii proponowanych zmian w art 65 ustawy o SG. Wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie będzie się rozstrzygać w Sejmie RP. Piotr Stachańczyk potwierdził, że przedstawiona przez NSZZ FSG sytuacja z liczeniem dni przebywania na zwolnieniu lekarskim i potrąceń z tego tytułu jest nie do przyjęcia i wymaga pilnego uregulowania. Potwierdził, że MSW uwzględniło stanowisko NSZZ FSG i odstąpiło od propozycji wprowadzenia zróżnicowanego systemu delegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej ze względu na miejsce pełnienia służby. Zdaniem Piotra Stachańczyka składanie oświadczeń majątkowych jest bardzo ważnym narzędziem w walce z korupcją i oświadczenia muszą być składane. Przedstawiona przez NSZZ FSG sprawa oświadczeń majątkowych i doposażenia oddziałów na granicy wewnętrznej jest do wyjaśnienia na poziomie KGSG. Piotr Stachańczyk wyjaśnił, że w służbach mundurowych istnieje piramidalna struktura i z tego względu występuje największa ilość etatów podoficerskich. Ponadto zasugerował stronie służbowej częstsze spotkania z NSZZ FSG z uwagi rangę i ilość przedstawionych spraw mających wpływ na funkcjonowanie Straży Granicznej.

Gen. dyw. SG Dominik Tracz odnosząc się do sprawy wysokości dodatków służbowych po wejściu w życie nowego rozporządzenia wyjaśnił, że komendanci oddziałów posiadają narzędzia umożliwiające zrekompensowanie uposażeń pilotów i pozostałych funkcjonariuszy. W chwili obecnej lotnictwo SG jest wykorzystywane zgodnie z potrzebami i ma inne zadania niż lotnictwo w innych resortach. Komendant Główny SG ośwadczył, że posiada odmienne informacje dotyczące wprowadzonego umundurowania specjalistycznego niż NSZZ FSG. Ponadto jest otwarty i gotowy do spotkań z przedstawicielami KKW NSZZ FSG.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli:

 1. Grzegorz Polak – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich,
 2. dyw. SG Dominik Tracz – Komendant Główny Straży Granicznej,
 3. bryg. SG Marek Borkowski – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 4. Jakub Bednarek – Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych Kontaktów ze Związkami Zawodowymi,
 5. Mariusz Tyl – Przewodniczący KKW NSZZ FSG,
 6. Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG,
 7. Lech Skibicki – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG,
 8. Tomasz Deszcz – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG,
 9. Sebastian Dobrowoski – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG,
 10. Kryspin Żytkowicz – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG,
 11. Marek Ziniewicz – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG,
 12. Robert Zientarski – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG,
 13. Andrzej Staniec – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Nadbużańskim OSG,
 14. Robert Lis – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG,
 15. Piotr Bazyluk –Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG,
 16. Piotr Szejn – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Warmińsko-Mazurskim OSG,
 17. Bartomiej Galanty – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Bieszczadzkim OSG,
 18. Maciej Węsierski – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Morskim OSG,
 19. Paweł Sucharzewski –Przewodniczący ZU NSZZ FSG przy CS SG Kętrzyn,
 20. Zbigniew Caban – Przewodniczący ZU NSZZ FSG przy OSS SG Lubań,
 21. Tomasz Stefaniak – Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy Nadodrzańskim OSG.

Zespół Prasowy

KKW NSZZ FSG