Komunikat z posiedzenia KKW NSZZ FSG z 10.04.2015

437

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie KKW NSZZ FSG, w trakcie którego omówiono bieżącą sytuację w poszczególnych Zarządach Oddziałowych i Uczelnianych NSZZ FSG oraz dokonano oceny merytorycznej odpowiedzi przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do zgłoszonych przez NSZZ FSG uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. NSZZ FSG z zadowoleniem przyjął do wiadomości uwzględnienie jego stanowiska w kwestii odstąpienia od propozycji wprowadzenia zróżnicowanego systemu delegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej ze względu na miejsce pełnienia służby. NSZZ FSG podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 23 marca 2015 r., że wprowadzenie nowego rodzaju umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej jest zasadne. Jednak nie może być finansowane w zaproponowanej formie. Na ten cel powinny być zabezpieczone dodatkowe środki z budżetu państwa, a decyzja ta musi być dogłębnie przeanalizowana i skalkulowana.

Ponadto podczas posiedzenia KKW NSZZ FSG odniesiono się do poniższych kwestii:

  • ilości planowanych przyjęć do Straży Granicznej w 2015 r. i potrzeb etatowych w poszczególnych Oddziałach Straży Granicznej,
  • funkcjonowania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków  do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ocenie NSZZ FSG nie ma podstaw do zmniejszania kwoty dodatków dla funkcjonariuszy, którzy otrzymywali tzw. ,,dodatek graniczny” i ,,lotniczy”, w sytuacji kiedy, nadal wykonują te zadania i nie zmieniły się warunki ich wykonywania,
  • niewłaściwego funkcjonowania systemu powiadamiania o szkoleniach prowadzonych w Straży Granicznej. Aktualnie w opiniowaniu znajduje się projekt zarządzenia w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej,
  • sytuacji w ośrodkach Szkoleniowo – Wypoczynkowych NSZZ FSG,
  • poparcia postulatów zgłoszonych przez OPZZ. W demonstracji organizowanej przez OPZZ i zaplanowanej na dzień 18 kwietnia 2015 r., NSZZ FSG reprezentować będzie Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl oraz inni chętni członkowie NSZZ FSG.
  • KKW NSZZ FSG uważa, że w chwii obecnej, prowadzenie prac nad przygotowywanymi propozycjami zmian przez BTiZ KGSG w zakresie prawa funkcjonariuszy do lokalu mieszkalnego jest niezasadne z uwagi na brak zapewnienia dodatkowych środków finansowych na ten cel.

 Zespół prasowy KKW NSZZ FSG