KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH z dnia 21 czerwca 2016r.

440

W dniu 21 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego omówiono i przyjęto ,,Regulamin Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych”, który zacznie obowiązywać od dnia 01 lipca 2016 roku (scan w załączeniu).

Federacja ZZ SM podjęła decyzję o zwołaniu w 14 lipca 2016 roku pierwszego posiedzenia Rady Federacji ZZ SM, które odbędzie się w trybie przyjętego Regulaminu. Ponadto omówiono kwestię związaną z dalszymi wspólnymi działaniami w zakresie projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020, który ma swoim zakresem objąć funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Federacja ZZ SM w pełni popierając idee wprowadzenia wieloletniego programu modernizacji służb mundurowych, stoi na stanowisku, że przewidziany w projekcie ustawy wzrost uposażeń funkcjonariuszy powinien wynieść nie mniej niż 1200 zł w okresie obowiązywania ustawy, przy porównywalnym wzroście wynagrodzeń pracowników cywilnych. Dostrzegając złożoność i szeroki zakres działania ustawy oraz biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową poszczególnych służb uważamy aby całość tych zadań była w pełni  sfinansowana z budżetu państwa.

Pozytywnie oceniono także dotychczasową działalność podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego, który powstał z inicjatywy członków Federacji. W ramach tych prac podejmowano działania i dyskusję m.in. w zakresie: ustawy modernizacyjnej służb mundurowych na lata 2017-2020,  art. 15 a,  zwolnień lekarskich i nadgodzin – szczegółowe informacje w komunikatach.

regulamin federacja.pdf

2006-04-20- FEDERACJA ZZ SM -_Porozumienie-podpisane (1).pdf