Posiedzenie Grupy Roboczej d/s Ostatecznego Kształtu Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017-2020

409

W dniu 16 czerwca 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA do spraw ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020.

Spotkanie rozpoczęto od informacji w sprawie wniosków przyjętych podczas poprzedniego posiedzenia m.in.: konieczności znacznego – co najmniej dwukrotnego – wzrostu środków przeznaczonych w ustawie na podwyżki płac funkcjonariuszy i pracowników, w szczególności poprzez zmniejszenie wysokości środków przewidzianych na zadania inwestycyjne, wniosku o udział w swoim kolejnym posiedzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka lub Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz wniosku o zakończenie procedowania prac nad ustawą modernizacyjną dopiero po zakończeniu działalności w/w grupy.

W spotkaniu ze względu na obowiązki nie uczestniczył osobiście Minister delegując Dyrektorów merytorycznie odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia ustawy modernizacyjnej oraz Szefów poszczególnych służb. Dyskusję rozpoczęto od przedstawienia informacji w zakresie zaawansowania przebiegu procesu legislacyjnego. Przedstawiciele poszczególnych służb wyrazili poparcie dla wniosku zwiększenia wysokości podwyżek, wskazując jednocześnie na potrzeby inwestycyjne i ich znaczenie dla poszczególnych służb.

Przyjmując głos w dyskusji strona społeczna w imieniu wszystkich Związków Zawodowych będących członkiem Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA przedstawiła wspólne stanowisko w zakresie obecnego kształtu Ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020. W stanowisku odniesiono się w imieniu wszystkich związków do najważniejszych na tym etapie prac aspektów zawartych w projekcie w/w ustawy. Stanowi ona długo oczekiwany przez funkcjonariuszy i pracowników wszystkich służb projekt, jednak artykułowane potrzeby i zakres koniecznych zmian są znacznie większe.

W stanowisku przedstawiono m.in. wniosek o co najmniej dwukrotne zwiększenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników MSWiA, wniosek o sfinansowanie całości programu z budżetu państwa, kwestię systematycznego zwiększania liczby funkcjonariuszy i pracowników, w tym jak najszybszego uzupełnienia etatów służb oraz objęcie zakresem działania ustawy służb państwowych, tzn. funkcjonariuszy i pracowników podległych MSWiA, a nie stowarzyszeń i innych organizacji społecznych (całość tekstu w załączeniu).

Odnosząc się do otrzymanego stanowiska przedstawiciel Ministerstwa stwierdził, że przedstawione przez stronę społeczną wnioski będą przedmiotem analizy i niezbędnych wyliczeń. Wnioski i rezultaty tych prac zostaną przedstawione na następnym spotkaniu Grupy Roboczej, które wstępnie wyznaczono na 30 czerwca br.

stanowisko związków zawodowych ws. ustawy modernizacyjnej z 16.pdf