KOMUNIKAT

1132

W dniach 9 i 10 listopada 2015 roku odbyło się posiedzenie Zespołu powołanego decyzją Nr 140 Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opracowania projektów aktów prawnych wydawanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i odnoszących się do umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W posiedzeniu udział wzięli:

 • ppłk SG Sylwester Rokicki – BTiZ KGSG
 • ppłk SG Michał Jerchel – COS SG w Koszalinie
 • chor. SG Krzysztof Dębski – COS SG w Koszalinie
 • mjr SG Tomasz Deszcz – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG
 • mjr SG Dariusz Żabiński – Przewodniczący Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Karpackim Ośrodku Wparcia SG w Nowym Sączu
 • mjr SG Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG

Zadaniem powołanego zespołu było opracowanie głównych założeń do projektów rozporządzeń ministra właściwego do spraw wewnętrznych: w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie obejmujące rozliczenia w punktach przeliczeniowych.

Zespół proponuje określenie wysokości równoważnika pieniężnego, stanowiącego należność roczną bielizny, umundurowania wyjściowego, służbowego, polowego oraz ryczałtu za czyszczenie umundurowania na poziomie nie niższym niż 2140 zł;

W wyniku prac, zespół rekomenduje wprowadzenie poniższych rozwiązań:

 1. funkcjonariusze będą otrzymywać umundurowanie w trzech grupach, tj.: wyjściowe, służbowe i polowe;
 2. ilość oraz rodzaj umundurowania nie będzie zróżnicowany ze względu na miejsce pełnienia służby;
 3. normy należności dla Komendanta Głównego Straży Granicznej, Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz mianowanych w stopniu generała (kontradmirała) pozostają w projektowanym rozporządzeniu bez zmian;
 4. podstawą do określenia wysokości równoważnika będą normy umundurowania (zasadnicze) przysługujące funkcjonariuszowi, określone w przepisach
  o umundurowaniu funkcjonariuszy SG. Wysokość równoważnika wypłacanego raz w roku jest pochodna rocznej wartości ww. norm;
 5. wysokość równoważnika pieniężnego, stanowiącego należność roczną bielizny, umundurowania wyjściowego, służbowego, polowego oraz ryczałtu za czyszczenie umundurowania określona zostanie na poziomie nie niższym niż 2 140 zł;
 6. wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie pomniejszona będzie o wartość przedmiotów umundurowania wyjściowego, służbowego i polowego pobranych przez funkcjonariusza w naturze;
 7. należności za bieliznę i pranie wypłacana będzie tylko w pieniądzu
  w równoważniku;
 8. funkcjonariusze pobierają przedmioty umundurowania w ramach przysługujących nim norm należności, tj. przedmioty umundurowania wyjściowego, służbowego i polowego w ramach łącznego limitu wartości punktowej dla umundurowania wyjściowego, służbowego i polowego;
 9. wartość 1 pkt przeliczeniowego będzie równa 1 zł;
 10. najdalej do końca 2016 roku wszyscy funkcjonariusze SG otrzymają w ramach umundurowania specjalistycznego komplet umundurowania służbowego nowego wzoru w skład którego wchodzi:
  • czapka letnia -1 szt.,
  • czapka zimowa – 1 szt.,
  • spodnie służbowe – 2 szt.,
  • koszula służbowa krótki rękaw – 2 szt.,
  • koszula służbowa długi rękaw – 2 szt.,
  • kurtka służbowa – 1 szt.,
  • półbuty służbowe – 1 para,
  • trzewiki służbowe – 1 para,
  • oznaki stopnia – 3 kpl.

Ponadto w trakcie prac Zespołu przedstawiciele NSZZ FSG zgłosili następujące uwagi:

 • wprowadzenia zapisu, że w przypadku niezawinionej utraty lub zniszczenia przedmiotu umundurowania podczas wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariusza istniała możliwość przydzielenia mu dodatkowego przedmiotu poza systemem punktowym;
 • zastąpienie czapki służbowej (polowej letniej) typu ,,kepi” na czapkę służbową (polowa letnią) typu ,,baseball”;
 • propozycji modyfikacji wzorów przedmiotów umundurowania wyjściowego;
 • wprowadzenia zapisu, że koszt z tytułu reklamacji niezawinionej z winy funkcjonariusza jest ponoszony przez stronę służbową.
 • udziału przedstawicieli NSZZ FSG podczas prac nad nowelizacją zarządzeń Komendanta Głównego SG w sprawie:
 • umundurowania specjalistycznego,
 • umundurowania dodatkowego,
 • gospodarowania mieniem w zakresie gospodarki mundurowej.

komunikat 13.11.15 r.pdf

Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG

Marcin Kolasa