Stanowisko NSZZ FSG do arkusza uzgodnień nr KG.KS-2542/V/15 z dn. 07.08.2015 r.

443

W odpowiedzi na arkusz uzgodnień nr KG.KS-2542/V/15 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej wnoszę o uwzględnienie uwagi rekomendowanej przez powołany przez NSZZ FSG zespół ds. lotnictwa.

NSZZ FSG wnosi o doprecyzowanie proponowanego brzmienia § 7 ust. 5 o zapis, że dotyczy on wyłącznie stanowisk związanych z obsługą bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej o masie startowej 25 kg. Wobec pozostałych funkcjonariuszy wykonujących czynności lotnicze jako członek załogi statku powietrznego Straży Granicznej należy pozostawić dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 5.

74-2015.pdf