Pismo KKW NSZZ FSG/130/IX/2015 do Komendanta Głównego SG

461

W związku z pismem nr KG-SK-F-1800/I/15 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie decyzji dotyczących nie udzielania urlopów w okresie lipca 2016 roku dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wnoszę o ponowne rozpatrzenie punktu 1 niniejszego pisma dotyczącego, cytuję: „Nie udzielać urlopów wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej (z wyjątkiem sytuacji losowych).

W ocenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej taka sytuacja spowoduje skomplikowanie wielu decyzji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej związanych z wypoczynkiem w 2016 roku. Rozumiem, że sprawy służbowe są sprawami nadrzędnymi, ale w każdej sytuacji nie można zapomnieć o sytuacjach ludzkich.

pismo dot nie udzielania urlopów.pdf