Komunikat FZZ SM

578

W dniu 14 września 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej, przy udziale przedstawicieli: Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP (Przewodnicząca Barbara Smolińska, Wiceprzewodniczący Arkadiusz Pytlak, Członek Zarządu Joanna Sidor), Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych (Przewodniczący płk Marian BABUŚKA), oraz reprezentacji wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wielkopolski, Warmii i Mazur, Małopolski, województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego (kol. Andrzej Szary i kol. Dariusz Żak).

Spotkanie rozpoczęto od dyskusji i podjęcia jednogłośnej decyzji o przyjęciu w poczet Federacji ZZ SM Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP, zgodnie z pozytywną Rekomendacją Prezydium z dnia 24 sierpnia 2016 roku. Realizując kolejne punkty porządku obrad przystąpiono do omówienia bieżących działań, spraw i problemów z jakimi borykają się służby mundurowe. Przedstawiono szczegółowe informacje z przebiegu prac i spotkań Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla w ramach Rady Dialogu Społecznego – do końca września powinny zapaść ostateczne decyzje co do ustawy modernizacyjnej. Przedyskutowano i przyjęto Stanowisko Rady Federacji w przedmiotowej sprawie.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja w/s dołączenia do projektu ustawy tzw. ,,L-4” funkcjonariuszy Wojska Polskiego. Osobą reprezentującą żołnierzy zawodowych był Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych – płk Marian Babuśka, który opowiedział się za jednogłośnym działaniem wszystkich służb mundurowych. Podkreślił, że nie można podejmować działań tylko w obszarze służb podległych MSWiA. Zmiany muszą dotyczyć wszystkich służb, w których obowiązuje tzw. ,,ustawa L-4”. Ponadto zadeklarował dalsze zacieśnienie współpracy z Federacją ZZ SM. Rada przyjęła wspólny harmonogram działań i poparcie dla propozycji zmiany przepisów obejmującej żołnierzy zawodowych – Stanowisko Federacji ZZ SM i Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych w/s ustawy L-4.

Kontynuując spotkanie zapoznano się z koncepcją przedstawioną przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas ostatniego posiedzenia podzespołu d/s służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego, w zakresie nowelizacji art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) – (szczegóły patrz Komunikat RDS). W ocenie Rady jest to pierwszy pozytywny sygnał i właściwy kierunek zmian, wymagający dalszych prac i uszczegółowienia w ramach prac Rady Dialogu Społecznego, tak by zmiany mogły wejść w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Jednocześnie Rada Federacji ZZ SM wyraziła poparcie dla włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych (realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015r.) – stanowisko Rady Federacji ZZ SM.

Podkreślenia wymaga fakt, że ,,działanie prowadzone od wielu lat przez związki zawodowe służb mundurowych, Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych i w ostatnim okresie przez podzespół ds. służb mundurowych przy RDS dają wymierne korzyści dla funkcjonariuszy i pozwolą naprawić tę sytuację”.

Omówiono i przyjęto wypowiedzenie porozumienia z 2006 roku o współpracy związków zawodowych MSWiA i MS w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przez NSZZ Policjantów (pismo nr ZZ-378/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku), wraz z zakazem używania logo NSZZ Policjantów na dokumentach sygnowanych przez Federację ZZ SM.

Nawiązując do wcześniejszych spotkań i obecnej sytuacji przedstawiciele wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wielkopolski, Warmii i Mazur, Małopolski, województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego przedłożyli Radzie wyjaśnienia w tym zakresie oraz złożyli wniosek o umożliwienie wojewódzkim organizacjom związkowym NSZZ Policjantów zrzeszonych w wojewódzkich strukturach Federacji kontynuowanie współpracy zapoczątkowanej w 2006 roku. W wyniku powstałej dyskusji Rada jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu w poczet Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w/w organizacji oraz kontynuowaniu współpracy i udziale w pracach na zasadach określonych regulaminem.

W ocenie wszystkich stron spotkania podstawową i jedyną platformą skutecznego i konstruktywnego współdziałania Związków Zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb mundurowych jest Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Dotychczas podejmowane działania i inicjatywy na rzecz funkcjonariuszy są najlepszym argumentem do kontynuacji wspólnie rozpoczętej dziesięć lat temu współpracy.

2016-09-14-Komunikat Rady FZZ SM.pdf