Pismo dotyczące badań profilaktycznych

459

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej dostrzegając pilną potrzebę zmian w zakresie przeprowadzanych badań profilaktycznych funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz ich rozszerzenia i ujednolicenia w całej formacji, zwracam się do Pana Komendanta z wnioskiem o:

  • spowodowanie wprowadzenia zaproponowanych zmian zgodnie z przedstawioną propozycją;
  • przeprowadzania badań lekarskich w miejscu dogodnym dla funkcjonariuszy SG, tzn. najbliższym miejsca pełnienia służby lub zamieszkania. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na zmniejszenie kosztów delegowania funkcjonariuszy i skrócenie czasu wymaganego do ich wykonania;
  • objęcia badaniami lekarskimi funkcjonariuszy SG wyjeżdżających i powracających
    z delegowania poza granice kraju, z powodu zmiany warunków służby podczas delegowania oraz narażenia na różne czynniki szkodliwe i uciążliwe, np. zakażenie chorobą zakaźną.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012,  poz.664.Ustawa zdnia 11 maja 2012 r. ozmianie ustawy ozaopatrzeniu emerytalnymżołnierzy zawodowych oraz ich rodzin)spowodowała, że funkcjonariusze SG przyjmowani do służby od 2012r. będą dłużej pełnić służbę, obowiązkowo do 55 roku życia.

Zdaniem NSZZ FSG wydłużenie aktywności zawodowej funkcjonariuszy i zmiany środowiskowe spowoduje zwiększone ryzyko występowania chorób przewlekłych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w przeprowadzanych badaniach profilaktycznych funkcjonariuszy SG w ramach medycyny pracy.

W ocenie NSZZ FSG wprowadzenie proponowanych zmian przyczyni się do poprawy warunków pełnienia służby i wpłynie pozytywnie na aspekt prawidłowej oceny stanu zdrowia funkcjonariusza oraz umożliwi eliminowanie zagrożeń chorobowych i wczesne rozpoznanie ewentualnej jednostki chorobowej. Jednocześnie mam nadzieję, że czynnik ekonomiczny nie będzie kryterium uniemożliwiającym wprowadzenie proponowanych zmian, tym bardziej, że są one już wprowadzone w innych służbach podległych MSWiA (np. Policja).

W załączeniu przedstawiam propozycję badań profilaktycznych funkcjonariuszy SG, w zależności od rodzaju wykonywanych zadań służbowych.

pismo dot. badań profilaktycznych.pdf