Komunikat ze spotkania w MSWiA

3212

W dniu 17 czerwca 2020 roku w siedzibie MSWIA przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa wraz z wiceprzewodniczącym ZG NSZZ FSG Dariuszem Rubachem spotkał się z sekretarzem stanu w MSWiA Panem Maciejem Wąsikiem. W spotkaniu uczestniczył także Pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edward Zaremba.

Rozmowa miała na celu omówienie sytuacji funkcjonariuszy Straży Granicznej
i warunków pełnienia służy. Przewodniczący ZG NSZZ FSG poinformował o podjętych przez Zarząd Główny NSZZ FSG inicjatywach w zakresie zmiany przepisów dotyczących sytuacji mieszkaniowej funkcjonariuszy Straży Granicznej, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych, wprowadzenia dodatku za służbę pełnioną w porze nocnej oraz zawnioskował o wyróżnienie funkcjonariuszy Straży Granicznej nagrodami finansowymi
w związku z prowadzonymi przez nich działaniami w przeciwdziałaniu pandemii COVID-19.

Wiceminister wysoko ocenił działania Straży Granicznej w walce z pandemią koronawirusa. Przekazał, że o wyróżnieniu nagrodami funkcjonariuszy Straży Granicznej będzie rozmawiał z prezesem Rady Ministrów i komendantem głównym Straży Granicznej. Natomiast zgłoszone przez ZG NSZZ FSG inicjatywy zostaną poddane analizie w zakresie możliwej zmiany przepisów.

W trakcie spotkania Przewodniczący ZG NSZZ FSG podkreślił pilną potrzebę realizacji podpisanego Porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
w dniu 8 listopada 2018 roku w zakresie art. 15 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). Wiceminister poinformował, że prace w kwestii art. 15a nastąpią po uchwaleniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.Jednym z wariantów, jaki bierze się pod uwagę przy likwidacji art. 15a jest zaliczanie lat pracy z cywila dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 i przed dniem 1 października 2003, którzy osiągną minimum 25 lat służby.

Wiceminister przekazał, że przepisy dotyczące naliczania wysokości odprawy wprowadzane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, nie dotyczą funkcjonariuszy
a odnoszą się jedynie do pracowników zatrudnionych na mocy kodeksu pracy.

Biuro ZG NSZZ FSG