Zbiórka koleżeńska na rzecz rodziny tragicznie zmarłego funkcjonariusza

1193
Warszawa, 11.03.2015. Ogólnopolskie æwiczenia antyterrorystyczne w centrum Warszawy, m.in. w okolicy Placu Powstañców oraz w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w nocy z 11 na 12 bm. Bior¹ w nich udzia³ s³u¿by podleg³e ministrowi spraw wewnêtrznych, Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego a tak¿e stra¿acy, ¯andarmeria Wojskowa i Pogotowie Ratunkowe. (cat) PAP/Radek Pietruszka ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. W Warszawie ogólnopolskie æwiczenia antyterrorystyczne***

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego podjęło decyzję o objęciu ochroną prawną wszystkich policjantów z garnizonu dolnośląskiego, biorących udział w działaniach oraz o rozpoczęciu akcji koleżeńskiej zbiórki na rzecz rodziny tragicznie zmarłego funkcjonariusza. Link do strony informującej o akcji.