ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG PRZY KGSG

1410

ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG PRZY KGSG informuje, że Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG mija sie z prawdą w artykule „Wkrótce zniknie z mapy związkowej Terenowa Organizacja Związkowa przy Komendzie Głównej SG”. 
Uprzejmie informujemy, iż z chwilą wejścia w życie nowego Statutu NSZZ FSG m.in. zmianie uległo nazewnictwo organów wszystkich szczebli hierarchii związkowej począwszy od Zarządu Głównego (dawne KKW) przez Zarządy Oddziałowe (OOZ) po Zarządy Terenowe (dawniej TOZ) włącznie.
Z chwilą zatwierdzenia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Statutu uchwalonego przez XII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG w dniu 23.09.2015r. Terenowa Organizacja Związkowa przy KGSG, która podlegała pod Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale SG przekształciła się w samodzielny ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG przy KGSG.

Powyższe nie wymaga ogłoszenia nowych wyborów do poszczególnych struktur związku, zgodnie z zapisami § 75 ww. Statutu „Statut z dnia 1 lutego 1991r. z późniejszymi zmianami przestaje obowiązywać z dniem rejestracji statutu uchwalonego przez XII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG w dniu 23.09.2015 r. Wszystkie władze związku wybrane na podstawie dotychczasowego Statutu zachowują mandat do końca trwania kadencji.
Ponadto zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nowym Statutem. W § 1 Statut opisuje obowiązujące nazewnictwo :

ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA ZWIĄZKU

§ 1

Związek nosi nazwę „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

§ 2

Pod pojęciami użytymi w Statucie należy rozumieć:

Statut – Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

Związek – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

SG – Straż Graniczna;

WOP – Wojska Ochrony Pogranicza;

Zjazd – Krajowy Zjazd Delegatów;

ZG – Zarząd Główny;

GKR – Główna Komisja Rewizyjna;

ZO – Zarząd Oddziałowy (Oddziały SG, Ośrodki Szkolenia SG, Ośrodki SG, Komenda Główna SG);

ZT- Zarząd Terenowy;

OKR – Oddziałowa Komisja Rewizyjna;

TKR – Terenowa Komisja Rewizyjna.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Komendzie Głównej SG