Zarząd Główny NSZZ FSG złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby.

1690

W dniu 18 stycznia 2019 r. w Trybunale Konstytucyjnym został złożony wniosek Zarządu Głównego NSZZ FSG o zbadanie zgodności przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawą o Straży Granicznej oraz Europejską Kartą Społeczną. Istotą wniosku jest zakwestionowanie przepisów, które regulują zasady ustalania wysokości równoważnika pieniężnego wypłacanego w zamian za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby. Zakwestionowane przepisy prowadzą do niepełnego rekompensowania niewykorzystanych urlopów i czasu wolnego, albowiem wartość wypłacanego równoważnika jest niższa od rzeczywistej wartości przepracowanego czasu służby. Z tego względu zakwestionowane przepisy są w ocenie Zarządu Głównego sprzeczne zwłaszcza z konstytucyjnym prawem do urlopu i maksymalnych norm czasu pracy.
Wyjaśniamy jednocześnie, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian ustawowych prowadzących do zmiany przepisów regulujących ustalanie wysokości ekwiwalentów. Na chwilę obecną nie wiadomo jednak, kiedy prace nad projektem ustawy zostaną zakończone, ani też jaki będzie ostateczny kształt ustawy. Zgodnie z obecną treścią art. 4 ust. 2 projektu, nowe regulacje dotyczące ekwiwalentu będą miały zastosowanie jedynie w stosunku do spraw dotyczących zwolnienia funkcjonariusza ze służby wszczętych i nie zakończonych przed dniem w życia ustawy. Oznacza to, że funkcjonariusze, którzy odeszli na służbę przed wejściem w życie ustawy i otrzymali już świadczenia związane ze służbą, nie będą beneficjentami nowych przepisów. Dlatego też został przygotowany wzór wniosku o ponowne przeliczenie i wypłatę ekwiwalentu dla byłych funkcjonariuszy – aby po korzystnym wyroku również oni mogli dochodzić swoich praw. Jeżeli przedmiotowy wniosek zostanie przez Trybunał uwzględniony, ci funkcjonariusze, którzy złożyli przygotowany wniosek, będą mieli szanse wznowić postępowania i uzyskać zaległy ekwiwalent.