Zarząd Główny NSZZ FSG konsekwentnie dąży do wprowadzenia korzystnych zmian dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

3422
Straż Graniczna

W dniu 2 sierpnia 2018 roku Zarząd Główny NSZZ FSG w udzielonej odpowiedzi na pismo z dnia 17 lipca 2018 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej stwierdza, że z satysfakcją przyjmuje fakt akceptacji propozycji ZG NSZZ FSG o uzupełnienie rozporządzenia o przepisy przewidujące możliwość sporządzania przez obwinionych notatek, kopii lub odpisów z akt postępowania. Jednocześnie nie zgłasza też uwag do zmian zaproponowanych w § 1 pkt. 1 Projektu.

Natomiast ZG NSZZ FSG podtrzymuje propozycje zmiany rozporządzenia w zakresie możliwości uzyskiwania przez obwinionych kopii z akt sprawy sporządzanych przez pracowników organów dyscyplinarnych. Propozycje zostały wcześniej wyrażone w przedłożonym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej projekcie zmiany rozporządzenia przesłanym wraz z pismem przewodnim z dnia 16 kwietnia 2018 r. (znak ZG NSZZ FSG – I/50/X/2018).

W konsekwencji ZG NSZZ FSG proponuje dodanie do Projektu po punkcie 2 punktów w następującym brzmieniu:

3) w § 17 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) żądania nieodpłatnego wydania kopii dokumentów z akt sprawy,”;

4) w § 17 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, przysługują obwinionemu również po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego.”.

Zdaniem ZG NSZZ FSG rozwiązanie to umożliwiłoby funkcjonariuszom Straży Granicznej uzyskiwanie bezpłatnych, nieuwierzytelnionych kserokopii dokumentów z akt sprawy sporządzonych przez organ administracji, a nie samodzielnie przez stronę (proponowany § 17 ust. 1 pkt 3a). Rozwiązanie to, jako wykraczające poza stosowane odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, musiałoby być rozszerzone również na okres po zakończeniu postępowania (proponowany § 17 ust. 2a). Z uwagi na fakt, że postępowanie dyscyplinarne ma charakter represyjny i zbliżony do postępowania karnego, zasadnym jest nadanie takiego uprawnienia obwinionym. Samodzielne sporządzanie kopii dokumentów może stanowić dla nich poważną uciążliwość, a czasem – z uwagi na czas pełnionej służby – może być praktycznie niemożliwe. Mając na uwadze względnie niewielką liczbę postępowań dyscyplinarnych, proponowane rozwiązanie nie powinno stanowić zauważalnego obciążenia dla Straży Granicznej – zarówno w wymiarze czasowym, jak i finansowym. Wpłynie ono natomiast dodatnio na możliwość pełnej realizacji prawa do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym.

2018_08_02_uwagi_rozporz_postepowanie_dyscyplinarne.pdf

Zainicjowane przez ZG NSZZ FSG  zmiany przedmiotowego rozporządzania dostępne pod adresem:

Zarząd Główny NSZZ FSG przygotował projekt zmiany rozporządzenia MSWiA w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej