Zakończyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

538

Przedmiotem posiedzenia obydwu Komisji było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061).
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się z niewielkim opóźnieniem. Na samym początku zgłoszono wniosek grupy posłów nowoczesna.pl o wysłuchanie publiczne w dniu 9 stycznia 2017′ a następny wniosek dotyczył również wysłuchanie publicznego, lecz w dniu 10 stycznia 2017′. Obydwa wnioski zostały odrzucone w głosowaniu. Kolejny wniosek tym razem PO dotyczył odrzucenia projektu ustawy w całości. Wniosek również został odrzucony.

Rozpoczęło się procedowanie projektu ustawy.
Składaniu propozycji poprawek towarzyszyły liczne wystąpienia dotyczące katalogu podmiotów objętych ustawą w wersji zaproponowanej przez MSWiA. W trakcie głosowania nad poprawkami przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych udzielił głosu przewodniczącemu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafałowi Jankowskiemu, który podkreślił, że NSZZ Policjantów jest jak najbardziej za ustawą obniżającą emerytury byłym esbekom w wersji, którą Związek zaopiniował pozytywnie w lipcu 2016′. – „Projektu, nad którym Państwo w tej komisji pracujecie nie znamy, bowiem różni się on zasadniczo od tamtego z lipca” – podkreślił. Porównując sytuację niezweryfikowanych pozytywnie esbeków, którzy podjęli zatrudnienie np. w kopalni i dzisiaj mają emeryturę w wysokości około 5 tys. zł, z sytuacją kolegów, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie i kontynuowali służbę, pełniąc ją z oddaniem przez cały okres, a teraz mieliby zostać pozbawieni wypracowanej emerytury, powiedział: – „tyle to ma wspólnego ze sprawiedliwością społeczną, co służba bezpieczeństwa z bezpieczeństwem” – i tymi słowami zakończył swoje wystąpienie Rafał Jankowski.

Jutro powinien ukazać się stenogram z dzisiejszego posiedzenia obydwu Komisji. Transmisja z dzisiejszego posiedzenia będzie dostępna w transmisjach archiwalnych na stronie sejm.gov.pl

Transmisja tutaj

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=AD998D0AF8F356CEC1258083003A841F#