Za ponadnormatywne dyżury domowe policjant wolnego nie otrzyma, jeśli nie pracował

1866

Służbą policjanta jest czas jego pozostawania do dyspozycji przełożonego, w miejscu pełnienia służby lub innym miejscu do tego przeznaczonym. Jeśli więc podczas dyżurów domowych policjant nie jest wzywany do pracy, to należy przyjąć, że nie pracuje – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Policjant zwrócił się o naliczenie nadgodzin za brak dni wolnych oraz za pełnienie ponadnormatywnych dyżurów domowych. Komendant Powiatowy Policji odmówił uwzględnienia żądania. Komendant Wojewódzki Policji utrzymał w mocy tę decyzję. Organy zgodnie uznały, że czas pełnionych dyżurów domowych był czasem wolnym, gdyż policjant nie świadczył pracy. Policjant, który je odbywał nie był ograniczony i mógł normalnie funkcjonować. Z grafików wynikało, że w czasie dyżurów domowych skarżący nie pracował. Jednocześnie policjant odbywał dyżury domowe częściej niż dopuszczają to przepisy, ale okoliczność ta nie miała – w ocenie organów – znaczenia w sprawie.

Czas pracy policjanta

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, czas pełnienia służby policjanta jest określony wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku. Jednocześnie zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym (art. 33 ust. 2). Przepisy dopuszczają, aby policjant pełnił dyżury domowe. W myśl par. 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów, przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej może wyznaczać policjanta do pełnienia dyżuru domowego, jeżeli wymagają tego potrzeby służby. Jednocześnie za czas dyżuru domowego nie udziela się czasu wolnego, chyba że policjant – na polecenie przełożonego – wykonywał w tym czasie czynności służbowe.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/policjant-ktory-nie-poracowal-nie-otrzyma-wolnego-za,497495.html