XIV Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale SG

1032

W dniu 07 czerwca 2019 roku w Ignatkach odbyła się XIV Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale SG, w której uczestniczył przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa. 
Konferencję otworzył oraz przywitał delegatów Przewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Piotr Baranicz. Następnie dalsze obrady poprowadził wybrany na Przewodniczącego Konferencji Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Emil Czwaliński.
Konferencja była okazją do podsumowania połowy kadencji obecnego Zarządu Oddziałowego oraz wybranego przed dwoma laty Prezydium. 
Sprawozdanie ze swojej działalności od wyboru na pełnione funkcje złożył Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku kol. Piotr Baranicz, który szczegółowo przekazał uczestnikom Konferencji informacje o zgłoszonych uwagach do aktów prawnych dotyczących naszej służby, przeprowadzonych przedsięwzięciach, podpisanych umowach, organizacji mistrzostw, udzielonej pomocy prawnej i finansowej członkom naszego związku. Przewodniczący ZO podziękował raz jeszcze wszystkim uczestnikom za udział w manifestacji służb mundurowych, która odbyła się w dniu 2 października 2018 roku w Warszawie.
Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego- skarbnik Paweł Rasiński przedstawił sprawozdanie finansowe a Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Andrzej Eliaszuk odczytał protokół z przeprowadzonych przez Oddziałową Komisję Rewizyjną kontroli wydatków finansowych i zgodności uchwał Zarządu Oddziałowego ze statutem związku nie wnosząc uwag.
Po zakończeniu konferencji odbyła się uroczysta obiadokolacja w której (oprócz delegatów) udział wzięli zaproszeni goście; Pan Armands Augustans – Przewodniczący Łotewskich Związków Zawodowych „Lida” wraz z Wiceprzewodniczącym Panem Andreiem Melnalksinis, Pan Eugeniusz Muszyc – Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego, Pan. Leszek Kostro – Przewodniczący Podlaskiego ZW ZZ Strażaków Florian, Pan Krzysztof Małaszewicz- Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy Izbie Skarbowej oraz Pan Krzysztof Szeszko- Przewodniczący Pracowników Straży Granicznej w Białymstoku. 
Nie mogło też zabraknąć reprezentantów firm, z którymi Zarząd Oddziałowy współpracuje w tym Pani Joanny Chodynickiej reprezentującej firmę PZU i Pani Alicji Cichawa z Nmedia oraz Pana Radosława Grzędy – członka zarządu Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego i Pana Kamila Panka – przedstawiciela firmy Play. W trakcie konferencji wręczono okolicznościowy medal NSZZ FSG Panu Andrzejowi Konończukowi – Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Czeremsze. 
Głównym sponsorem konferencji była firma PZU.