Wiceminister Jakub Skiba przedstawił założenia nowej Ustawy o cudzoziemcach

659

Podstawowy cel nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach to dostosowanie polskiego porządku prawnego do obowiązującej dyrektywy unijnej. Inne zmiany, przedstawione przez wiceministra Skibę na wtorkowych obradach Sejmu, obejmą m.in. ułatwioną legalizację pobytu dla cudzoziemców pracujących w pożądanych zawodach.

W nowych przepisach szczególną uwagę poświęcono cudzoziemcom, którzy przyjeżdżają do Polski w ramach przeniesienia wewnątrz korporacji. Będą oni mogli łatwiej otrzymać polską wizę. Przepisy ułatwią im też łączenie rodzin. Projekt przewiduje także możliwość korzystania przez pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa z mobilności krótkoterminowej i długoterminowej wewnątrz Unii Europejskiej. Korzystanie z mobilności wewnątrz UE oznacza, że dana osoba może przez pewien czas przebywać w innych państwach członkowskich niż to, które wydało zezwolenie na przeniesienie.

Nowa ustawa wprowadza szczególne uregulowania prawne między innymi dla cudzoziemców, którzy podejmują w Polsce studia, dla absolwentów polskich uczelni oraz dla osób, które chcą wykonywać pracę w Polsce (w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki). Dla takich osób, legalizacja pobytu w Polsce będzie uproszczona.

Projekt przewiduje też, że cudzoziemcy, którzy starają się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce będą musieli znać język polski. Wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego dla cudzoziemców starających się.

Przyjęty projekt ustawy wprowadza również pewne poprawki do już istniejących procedur migracyjnych. Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tych procedur i mają służyć ich usprawnieniu.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.