W przyszłym roku wprowadzane będą dalsze postulaty wynikające z porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku pomiędzy MSWiA a stroną społeczną

733

Szef MSWiA przedstawił priorytety resortu.

,,W przyszłym roku wprowadzane będą dalsze postulaty wynikające z porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku pomiędzy MSWiA a stroną społeczną. W myśl tego dokumentu funkcjonariusze otrzymają podwyżkę w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną. Prowadzone będą też prace nad artykułem 15a ustawy emerytalnej. 
– Kończymy przygotowanie ustawy dotyczącej wprowadzenia przedemerytalnego dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy – poinformował minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem dodatek będzie miał charakter dwustopniowy. Po 25 latach służby mundurowy otrzyma miesięcznie 1,5 tys. zł brutto, a po 28 latach i 6 miesiącach służby będzie to 2,5 tys. zł brutto”.

– Moim celem jako ministra jest to, żebyśmy o bezpieczeństwie dyskutowali państwowo i ponadpartyjnie. To sprawy fundamentalnie ważne, dotyczące nas wszystkich – powiedział minister Mariusz Kamiński, który w środę (18 grudnia br.) w Sejmie wziął udział w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Szef MSWiA przedstawił zadania, którymi resort zajmie się w latach 2019-2023.

Spotkanie MSWiA

Wspólnie z ministrem priorytety omówili wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker. – Musimy dążyć do tego, żeby wszystkie służby podległe MSWiA były jak najbardziej skuteczne, sprawne i silne. Tak, by realizowały wszystkie podstawowe sprawy związane z bezpieczeństwem Polaków – podkreślił minister Mariusz Kamiński. Szef MSWiA zapowiedział prace nad zwiększeniem ochrony prawnej funkcjonariuszy. Planowane jest zaostrzenie kar dla osób, które w sposób agresywny zachowują się wobec funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe. Stworzony zostanie mechanizm systemowej pomocy dla poszkodowanych w związku ze służbą funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin. 

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego resort zajmie się bezpieczeństwem na drogach. Wprowadzony ma zostać przepis dotyczący absolutnego pierwszeństwa osób zbliżających się do przejścia dla pieszych. Wiceminister Maciej Wąsik zapowiedział zmianę prawa umożliwiającą zabieranie praw jazdy kierowcom, którzy poza terenem zabudowanym przekroczą prędkość o ponad 50 km/h. Wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury planowane jest stworzenie funduszu, który pozwoli przekazywać środki na inwestycje drogowe. 

Wiceminister Paweł Szefernaker poinformował, że potrzebne jest przeanalizowanie procedur administracyjnych. – Konieczne jest podjęcie działań, które uczynią procedury szybsze i bardziej przyjazne dla obywatela – powiedział Paweł Szefernaker. Mają być do tego wykorzystane narzędzia informatyczne. 

Programy finansowe dla służb

Do końca 2020 roku kontynuowany będzie Program Modernizacji Służb Mundurowych. W latach 2017-2020 do służb trafi 9,2 mld zł. Program opiera się na trzech filarach: wymiana i modernizacja sprzętu, inwestycje infrastrukturalne oraz wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb. W 2020 roku formacje podległe MSWiA otrzymają z niego 322 mln zł na zakup 1,6 tys. sztuk sprzętu transportowego. Z kolei 283 mln zł  pozwoli przeprowadzić m.in. modernizację sieci radiowych oraz systemów informatycznych.

Resort planuje też opracowanie i wdrożenie kolejnego podobnego programu na lata 2021-2024. Będzie on obejmował dwa obszary. Jeden z nich to podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy oraz inwestowanie w kapitał ludzki. Chodzi o zwiększenie motywacji, atrakcyjności oraz bezpieczeństwa służby i pracy w formacjach podległych MSWiA. Sposobem na to będzie dalsze podnoszenie uposażeń oraz wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Więcej środków przeznaczonych będzie też na szkolenia oraz inwestycje w uczelnie służb porządku publicznego, które kształcą mundurowych. Drugi obszar to inwestycje w najnowsze rozwiązania techniczne. Środki z nowego programu pozwolą na dalsze zakupy m.in. pojazdów, uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego funkcjonariuszy. W pierwszym kwartale 2020 r. powstanie zespół do spraw opracowania nowego programu rozwoju. W pracach uczestniczyć będzie strona społeczna. 

W przyszłym roku wprowadzane będą dalsze postulaty wynikające z porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku pomiędzy MSWiA a stroną społeczną. W myśl tego dokumentu funkcjonariusze otrzymają podwyżkę w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną. Prowadzone będą też prace nad artykułem 15a ustawy emerytalnej. 

– Kończymy przygotowanie ustawy dotyczącej wprowadzenia przedemerytalnego dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy – poinformował minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem dodatek będzie miał charakter dwustopniowy. Po 25 latach służby mundurowy otrzyma miesięcznie 1,5 tys. zł brutto, a po 28 latach i 6 miesiącach służby będzie to 2,5 tys. zł brutto.

Bezpieczeństwo to priorytet

Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców małych miejscowości kontynuowany będzie proces przywracania zlikwidowanych posterunków Policji. Nadal, zgodnie z modelem przyjętym w 2016 roku, wspierane będą Ochotnicze Straże Pożarne.

Wprowadzona zostanie aplikacja mobilna Alarm 112. Jest ona przeznaczona w szczególności dla osób głuchych, ale będzie dostępna dla wszystkich innych zainteresowanych inną niż głosowa formą kontaktu z operatorem numerów alarmowych. W kolejnych latach WCPR będą przejmować obsługę numeru 998 i 999. 

Zmiany w prawie

Spotkanie MSWiA

Resort planuje szereg działań legislacyjnych. Ich celem jest zwiększenie skuteczności działań w zakresie ochrony m.in. obiektów infrastruktury krytycznej. Rozwiązana ma zostać sprawa związana z wyżywieniem funkcjonariuszy oraz przysługujących w zamian za nie świadczeniami pieniężnymi. Część prac dotyczyć będzie wprowadzenia do polskich przepisów dyrektyw unijnych. Znowelizowana zostanie ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego. Dzięki temu możliwe będzie m.in. utworzenie gradacji stanowisk w centrach powiadamiania ratunkowego oraz zmiany w szkoleniu operatorów. Uruchomiony zostanie Rejestr Dokumentów Publicznych. Dzięki temu każdy obywatel będzie mógł zweryfikować podstawowe zabezpieczenia w dokumentach. Wprowadzenie nowych zabezpieczeń w dokumentach publicznych utrudni ich fałszowanie. Zmiany dotyczyć będą m.in. dyplomów, legitymacji służbowych, zezwoleń na posiadanie broni. Zgodnie z wymaganiami UE planowane jest też wprowadzenie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną. Unijne rozporządzenie zacznie obowiązywać w 2021 roku. Dokument przewiduje m.in. wymóg obowiązkowego pobierania odcisków palców. W związku z tym planowana jest nowelizacja przepisów oraz przeprowadzenie niezbędnych prac technicznych.

Bezpieczne granice i migracja

Jednym z priorytetów resortu na lata 2019-2023 jest bezpieczeństwo granic zewnętrznych. Podejmowane będą działania, które mają zapobiegać nielegalnej migracji do UE. Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej nadal będą uczestniczyć w misjach zagranicznych zarówno w ramach Agencji Frontex, jak i na podstawie dwustronnych porozumień.

Grupa robocza zajmie się opracowaniem projektu dokumentu określającego główne założenia polityki migracyjnej Polski. Dokument ma uwzględniać takie aspekty, jak zapewnienie bezpieczeństwa, sytuację demograficzną czy potrzeby rynku pracy. 

MSWiA będzie przeciwko wprowadzeniu mechanizmu stałej relokacji. Wsparcie dla uchodźców konieczne jest w pobliżu miejsc, z których pochodzą. Takie działanie możliwe jest między innymi poprzez odpowiednią pomoc humanitarną.

źródło:https://www.gov.pl/web/mswia/szef-mswia-przedstawil-priorytety-resortu