W dniu 30 lipca 2019 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

294

W dniu 30 lipca 2019 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 325), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, podczas którego dokonano rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1252, druki sejmowe nr 3604, 3643 i 3643-A).
Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa na wstępie swojego wystąpienia podkreślił wagę podpisanego porozumienia w dniu 8 listopada 2018 roku z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim i przypomniał ustalenia jakie zapadły przed jego podpisaniem.
Wprowadzenie 6 miesięcznego okresu rozliczeniowego w Straży Granicznej i Policji – powiedział – jest całkowicie niezgodne z ustaleniami jakie zapadły podczas negocjacji, które toczyły się przed podpisaniem porozumienia. W trakcie nich ustalono, że w SG i Policji ma obowiązywać 6 miesięczny okres rozliczeniowy tylko w 2019 roku. Sprawa ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata miała być przedmiotem dalszego dialogu. Podkreślił, że procedowany projekt ustawy tego nie zawiera.

Więcej
http://nszzp.pl/komunikaty/senacka-komisja-praw-czlowieka-praworzadnosci-i-petycji-przyjela-ustawe-bez-poprawek/


fot. screen z przekazu senatu