Uwagi do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby

742
Odprawa KGSG

Pan płk SG Michał Nowakowski — Lipka
Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KG SG

w odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej NSZZ FSG proponuje:

  • dokonać zmiany proponowanego zapisu § 5 ust. 9 po wyrazach” powyżej 8 godzin” na zapis” Na wniosek funkcjonariusza pełniącego służbę, czas oraz miejsce przerw ustała funkcjonariusz nadzorujący pełnienie służby”, Uzasadnienie: Funkcjonariusz pełniący służbę bez znaczenia na charakter tej służby nie może podlegać sztywnym ramom czasowym dotyczącym przerw ze względu na to, że o wyznaczonej sztywno godzinie przerwy może znajdować się w miejscu, w którym zorganizowanie przerwy nie będzie możliwe czy to ze względów komunikacyjnych (autostrada – konieczność zjechania do najbliższego parkingu, PPO czy POP, miasto – zakaz zatrzymywania, strefa zamieszkania itd.). Uzgodnienie z f-szem nadzorującym czasu i miejsca przerwy nie będzie miało negatywnego wpływu na przebieg służby.
  • dokonać zmiany zapisu § 11. „Czas na bezpośrednie przygotowanie do służby i jej zdanie, a w szczególności na przyjęcie lub zdanie dokumentacji z przebiegu służby, uzbrojenia i wyposażenia, wlicza się do czasu służby. Czas ten nie powinien być dłuższy niż 30 minut”.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie rozporządzenie do wymogów określonych w Dyrektywie 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. i wskazywanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, zgodnie z którymi nie istnieje kategoria pośrednia między „czasem pracy” a „okresem odpoczynku”. Wskazuje się przy tym, że pojęcie „czasu pracy” obejmuje każdy okres, podczas którego pracownik pracuje, wypełnia swe zadania i obowiązki zaznaczając, iż wśród elementów charakteryzujących pojęcie „czasu pracy” nie znajduje się natężenie pracy wykonywanej przez pracownika ani wydajność tego pracownika. Wobec powyższego czynności polegające na bezpośrednim przygotowaniu się do służby i jej zdaniu, są czynnościami, które mieszczą się w zakresie obowiązków służbowych, a zatem powinny być zaliczane do czasu służby. Ponadto obecne regulacje są przykładem nierównego traktowania funkcjonariuszy wewnątrz MSW i A (funkcjonariusze Policji mają czas na przygotowanie i zdanie służby wliczany do czasu służby w SG nie). Przy różnych systemach pełnienia służby f-sze mają różną ilość godzin. I tak przyjmując średnio 176 godzinny miesiąc służby przy założenia 30 minut na czynności przygotowawcze do i po służbie w systemie 8-mio godzinnym f-sz dodatkowo poświęca im około 11 godzin, w systemie 12-to godzinnym – to około 7,5 godziny a w systemie 24-ro godzinnym to około 3,5 godziny. Taka sytuacja ma miejsce w większości jednostek organizacyjnych SG. Dodatkowo dochodzi sytuacja wypadkowości w trakcie wykonywania czynności przygotowawczych – czy będzie to wypadek w służbie czy też nie?

Scan_20170301_153049.pdf