Spotkanie z minister Elżbietą Witek

702

W dniu 13 czerwca 2019 roku w siedzibie MSWIA Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa spotkał się z Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Panią Elżbietą Witek. W spotkaniu uczestniczył także Pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edward Zaremba.

Rozmowa miała na celu omówienie sytuacji funkcjonariuszy Straży Granicznej
i warunków pełnienia służy. Przewodniczący poinformował Panią Minister o podjętych przez Zarząd Główny NSZZ FSG inicjatywach w zakresie zmiany przepisów dotyczących sytuacji mieszkaniowej funkcjonariuszy Straży Granicznej, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych oraz wysokości dodatków służbowych i funkcyjnych.

W trakcie spotkania Przewodniczący ZG NSZZ FSG podkreślił pilną potrzebę realizacji podpisanego Porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu
8 listopada 2018 roku. Wskazał na różnice pomiędzy otrzymanym do konsultacji projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, a uzgodnieniami jakie zapadły w dniu 8 listopada 2018 roku.

Ponadto przewodniczący przedstawił zagrożenia jakie mogą się pojawić w przypadku braku konsekwentnej i całościowej realizacji podpisanego Porozumienia.

Strony wyraziły chęć dalszej współpracy na rzecz funkcjonariuszy Straży Granicznej.