Spotkanie w Biurze Finansów KG SG w sprawie L4

526

14 września 2015 odbyło się spotkanie z Dyrektorem BF płk SG Zdzisławem Solawą i przedstawicielami Biura Finansów KG SG w sprawie oceny funkcjonowania w Straży Granicznej systemu rozliczania zwolnień L4. W spotkaniu ze strony NSZZ FSG uczestniczyli Przewodniczący Mariusz Tyl i Wiceprzewodniczący Marcin Kolasa. Przedstawiciele Związku krytycznie ocenili sposób rozdziału środków finansowych z tytułu zwolnień. Głównym problemem są przedłużające się procedury, jak również różne podziały środków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Z dużym niepokojem oceniono, że nastąpił wzrost biurokracji podczas procedur związanych z orzekaniem czy choroba ma związek ze służbą oraz opóźnieniami w przekazywaniu środków funkcjonariuszom zastępującym kolegów nieobecnych na służbie. Wydłużające się procedury powodują znaczne opóźnienia w wypłacie środków przysługujących funkcjonariuszom z tytułu wypadku w służbie. Podczas spotkania postanowiono podjąć działania mające na celu wypracowanie stosownych procedur, które usprawnią i przyspieszą wypłaty należnych środków dla funkcjonariuszy. Na uwagę zasługuje fakt, że wprowadzenie Ustawy o L -4 tj. procedur które miały usprawnić system spowodowały jeszcze większe zamieszanie i większą biurokrację przed którą ostrzegał Związek.