Prezydent Andrzej Duda 25 sierpnia podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

1021

Przypominamy, że podpisana ustawa wprowadza zmiany w ustawie o Straży Granicznej zakresie:
możliwości przyznania świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat służby,
– przysługującego funkcjonariuszom wyżywienia w naturze oraz świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze,
– ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy,
– wzmocnienia ochrony prawnej funkcjonariuszy,
– odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy .

Stanowi także realizację § 5 Porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji (w tym NSZZ FSG) oraz § 6 Porozumienia zawartego w dniu 19 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawiciela związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r., z wyjątkiem:

1)     art. 1 pkt 1–3, które wchodzą w życie z dniem 30 listopada 2020 r.; 

2)     art. 2 pkt 37–52 oraz art. 27–38, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1920,ustawy-z-podpisem-prezydenta.html

foto:KPRP