Posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Warmińsko-Mazurskim OSG w Kętrzynie

1829

W dniach 08-09.02.2018r. w Bartoszycach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie, w którym uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego Marcin Kolasa i Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Dariusz Rubach.

W czasie trwania posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2017, przyjęto plan budżetu na rok obecny oraz omówiono problemy nurtujące funkcjonariuszy pełniących służbę w Warmińsko-Mazurskim OSG w Kętrzynie. W trakcie spotkania Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa udzielił odpowiedzi na zadawane pytania i przekazał informację o podjętych działaniach w zakresie m.in.:

 • wprowadzenia rozwiązań ustawowych o prawie funkcjonariusza do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających licznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.
 • wprowadzenia 100% płatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy pełniących służbę
  w ponadnormatywnym czasie pracy oraz odpłatności za służbę w święta i dni wolne;
 • wznowienia prac nad wprowadzeniem zmiany art.15a z dnia 18 lutego 1994 r.
  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej
  i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz zmiany przepisów umożliwiających wcześniejsze przechodzenie na emeryturę.
 • wprowadzenia dalszego realnego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy;
 • wprowadzenia programu mieszkaniowego dla funkcjonariuszy.

Podczas posiedzenia dokonano uroczystego wyróżnienia nw. osób medalem pamiątkowym z okazji XXV-lecia NSZZ FSG. Medal otrzymali: Zbigniew Nadolny – wicestarosta powiatu bartoszyckiego, Barbara Jurczyk, Marcin Bełczącki, Tomasz Bielski, Marcin Kwieciński, Grzegorz Paciulan- Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa warmińsko-mazurskiego.

W swoim wystąpieniu Pan Zbigniew Nadolny zadeklarował pomoc w działaniach zmierzających do poprawy obecnej sytuacji. Zaznaczył, że godne wynagrodzenie funkcjonariuszy ma wpływ na jakość i skuteczność działań w służbie, a bezpieczeństwo Państwa jest podstawowym interesem obywateli.