Podwyżka uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2022 roku w dodatku za stopień o kwotę 625 zł.

16025

Informujemy, że Zarząd Główny NSZZ FSG otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 897, z późn. zm.), który został opracowany w związku z podpisanym w dniu 24 września 2021 r. Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł na etat (wraz z nagrodą roczną), wynikającą z ustanowionego ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” oraz podwyżki funduszu uposażeń o 4,4%.

Wzrost indywidualnych uposażeń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej – ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 roku – zaproponowano przeprowadzić w ramach zwiększenia mnożników kwoty bazowej służących do ustalania dodatku za stopień – w takiej samej wysokości dla poszczególnych stopni służbowych. Ustalone w nowej wysokości mnożniki kwoty bazowej w załączniku nr 3 do rozporządzenia uległy wzrostowi w stosunku do obecnych o mnożnik 0,387. Przedmiotowa zmiana powoduje, że dodatek za każdy stopień służbowy wzrośnie o kwotę 624,90 zł (za wyjątkiem stopni st. chor. szt. SG, kpt. SG i płk SG, gdzie kwota wzrostu wyniesie 624,80 zł – co wynika z algorytmu wyliczenia dodatku).
Biuro ZG NSZZ FSG