Pismo w sprawie podjęcia działań w zakresie wzrostu waloryzacji wysokości równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

696

W związku z podjętą przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej uchwałą nr 4/IX/2016 roku, zwracam się z wnioskiem do Pana Komendanta o podjęcie działań w zakresie wzrostu – waloryzacji wysokości równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego jaki otrzymuje funkcjonariusz Straży Granicznej oraz wzrostu wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 11 lipca 2003 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania, wynosi dla funkcjonariusza posiadającego co najmniej jednego z członków rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej – 14,40 zł dziennie a dla pozostałych funkcjonariuszy – 7,20 zł dziennie. Wysokość ta od 2003 roku nie uległa żadnej zmianie, tj. przez 13 lat.

Zdaniem NSZZ FSG obecna wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego jest zbyt niska i nie rekompensuje w pełni kosztów wynajęcia mieszkania przez funkcjonariuszy. Dla przykładu np. w Warszawie w 2015 roku średnia cena wynajmu pokoju w zależności od dzielnicy wyniosła od 710 zł do 1050 zł, a w przypadku kawalerki od 1191,82 zł do 2031,25. Natomiast średnia cena wynajmu 2-pokojowego mieszkania wynosiła od 1678,57 zł do 3118,97 zł. (http://metrowarszawa.gazeta.pl). Powyższe dane ewidentnie wskazują, że wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego jest niewystarczająca nie tylko na podanym przykładzie. Można stwierdzić, że dotyczy większości terytorium kraju.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MSWiA z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wysokość pomocy finansowej oblicza się mnożąc liczbę norm zaludnienia lokalu mieszkalnego przysługującego funkcjonariuszowi oraz każdemu członkowi jego rodziny przez kwotę 4 158 zł. Warto w tym miejscu zauważyć, że według Głównego Urzędu Statystycznego cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w I kwartale 2008 roku wynosiła 2 970 zł a w I kwartale 2016 roku to już kwota 4177 zł. Powyższe dane wskazują, że różnica pomiędzy 2008 a 2016 wynosi 1207 zł. Natomiast w przypadku przyznawanej funkcjonariuszom pomocy finansowej nie stwierdzono takich samych proporcji wzrostu wysokości pomocy finansowej. Warto w tym miejscu podkreślić, że funkcjonariusz decydując się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego jak i wtórnego musi zapłacić jeszcze większą kwotę za 1 m2.

Według danych Bankier.pl w najdroższej pod względem cen mieszkań Warszawie na początku 2016 roku sprzedawcy za nowe lokum (38-60 m2. powierzchni) oczekiwali zapłaty w wysokości 7841 zł/m2. Ten sam metraż na rynku wtórnym wyceniany był na prawie 300 zł więcej – 8107 zł/mkw. Wśród miast objętych badaniem najniższe propozycje oferentów odnotowano w Łodzi (rynek wtórny – 3802 zł/m2 oraz Szczecinie (rynek pierwotny – 4785 zł/mkw.). Wraz z Warszawą, do grona najdroższych miast należy Kraków, Poznań i Wrocław. Deweloperzy wyceniają swoje inwestycje w tych miastach od 6000 zł/mkw. do prawie 7000 zł/mkw. Najtaniej jest we wspomnianym już Szczecinie, Łodzi i Katowicach – tam stawki za metraż 38-60 m2. nie przekroczyły granicy 5000 zł/m2. Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że obecnie obowiązująca kwota pomocy finansowej jest zbyt niska i nie jest dostosowana do poziomu obowiązujących cen mieszkań lub domów. Kwota ta w bardzo małym procencie rekompensuje koszt ich zakupu a co za tym idzie możliwości zapewnienia podstawowych warunków bytowych funkcjonariuszy i ich rodzin.

W związku z powyższym zasadnym jest w Straży Granicznej wzrost wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz wzrostu wysokości równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego jaki otrzymuje funkcjonariusz Straży Granicznej. Jednocześnie proponuje się aktywne wdrożenie w Straży Granicznej programu obejmującego swoim zakresem: budownictwo, zakupu mieszkań lub bardziej skuteczne ich pozyskiwanie.

pismo KG SG.pdf